Hae sivustolta

KHO 2021:25 | Yrityksille mahdollisuus tarjota henkilöstölle osakkeita 10% verovapaalla edulla

Yritysten kannattaa ehdottomasti tarkistuttaa vuosien 2015, 2016 ja 2018–2021 aikana tehtyjen henkilöstöantien suoritustapa ja harkita oikaisuvaatimusta.

Julkaistu 25.03.2021

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 24.2.2021 antama päätös KHO 2021:25 on muuttanut työsuhdeantia koskevaa tuloverolain (1535/1992, TVL) 66 §:n 1 momentin soveltamiskäytäntöä.

Kyseisessä säännöksessä säädetään työsuhteeseen perustuvan osakeannin (nk. työsuhdeanti, josta käytetään myös nimeä henkilöstöanti) verotuksesta sekä mahdollisuudesta työnantajayrityksen työntekijöilleen tarjoamaan 10 % verovapaaseen etuun yrityksen osakkeiden markkinahinnasta.

KHO katsoi ratkaisussaan, että:

Olisi voimassa olevan lainsäädännön vastaista tulkita TVL 66 §:n 1 momenttia siten, että sitä voitaisiin soveltaa yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden merkittäväksi antamiseen vain silloin, kun kyseiset osakkeet ovat tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamalla maksuttomalla osakeannilla.

Verohallinnon aiemmin voimassa olleen ohjeen mukainen tulkinta ja soveltamiskäytäntö ei KHO:n mukaan ollut perusteltavissa.

Verohallinto on 4.3.2021 muuttanut ohjettaan KHO:n ratkaisun myötä ja muuttanut aiempaa soveltamiskäytäntöään koskien työsuhdeantien verotusta.

Yritysten näkökulmasta KHO:n ratkaisu ja Verohallinnon muuttunut soveltamiskäytäntö voivat tarkoittaa mahdollisuutta oikaista takautuvasti vuosien 2015, 2016 ja 2018–2021 työsuhdeanneissa merkittyjen osakkeiden verotusta.

Oikaisuvaatimus voidaan kohdistaa sellaisiin työsuhdeanteihin, joissa annetut osakkeet ovat olleet yhtiön hallussa olleita omia osakkeita, jotka eivät ole tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaaman osakeannin kautta ja etu on tästä johtuen käsitelty kokonaisuudessaan veronalaisena etuna.

Aiemmin voimassa olleen Verohallinnon soveltamiskäytännön mukaan verovapaus on koskenut vain tilanteita, joissa henkilöstöanneissa on laskettu liikkeelle ja merkitty yhtiön uusia osakkeita tai jos on annettu osakkeita, jotka ovat tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamalla maksuttomalla osakeannilla.

Yritysten kannattaa ehdottomasti tarkistuttaa vuosien 2015, 2016 ja 2018–2021 aikana tehtyjen henkilöstöantien suoritustapa ja harkita oikaisuvaatimusta.

TYÖNTEKIJÖIDEN SITOUTTAMINEN TYÖSUHDEANNILLA

Työsuhdeannilla tarkoitetaan suunnattua osakeantia, jossa työnantaja tarjoaa henkilökunnalleen merkittäväksi yrityksensä uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan joko

  • osakkeen käypää hintaa halvemmalla, tai
  • ilmaiseksi.

Työsuhdeantien tavoitteena on yrityksen henkilökunnan sitouttaminen, palkitseminen ja kannustaminen taikka uusien huippuosaajien houkutteleminen.

Yritysten näkökulmasta henkilöstön sitouttaminen ja kannustaminen, on tärkeää varsinkin aikaisen vaiheen kasvuyrityksissä ja startup-yrityksissä, joissa huippuosaajien työpanos on tärkeää yrityksen menestykselle.

Työsuhdeannilla sitoutetaan henkilöstöä tekemällä heistä yrityksen omistajia. Työntekijän merkitsemien yrityksen osakkeiden luoma arvonnousun mahdollisuus toimii kannustimena ja palkitsee tehdystä työpanoksesta.

Jos työsuhdeanti on henkilöstön enemmistön käytettävissä, se on työntekijän ansiotuloissa verovapaata etua, mikäli saatu alennus on osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan välillä enintään 10 %.

TYÖSUHDEANTI VARAINSIIRTOVEROTUKSESSA

Yritysten työntekijöiden kannalta huomionarvoista on edelleen kuitenkin se, merkitäänkö osakeannissa yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita vai yhtiön jo hallussa olevia omia osakkeita. Valinnalla on merkitystä työntekijälle mahdollisesti maksettavaksi tulevan varainsiirtoveron näkökulmasta.

Kun yrityksessä työsuhteessa oleva palkansaaja merkitsee työsuhdeannissa

  • yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kyse on varainsiirtoveron alaisesta luovutuksesta. Varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen luetaan osakkeesta merkintähintana maksettu vastike. Varainsiirtoveroa ei kuitenkaan peritä silloin, kun työntekijä merkitsee sellaisia työnantajayrityksen osakkeita, jotka ovat tulleet yhtiön haltuun sen itselleen suuntaamassa maksuttomassa osakeannissa (KHO 2017:39).
  • yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, kyseessä ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitettu osakkeiden luovutus. Tällöin työntekijän ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Työnantajayrityksen näkökulmasta edellä kuvaillusta työsuhdeannista johtuvien kulujen vähennyskelpoisuudesta työnantajan verotuksessa noudatetaan vastaavia periaatteita kuin työsuhdeoptioihin liittyvien kulujen vähennyskelpoisuuden osalta.

YRITYSTEN TYÖSUHDEANTEJA KOSKEVA MUISTILISTA

✔ Työsuhdeanti on oikein toteutettuna loistava ja verotehokas keino sitouttaa, kannustaa ja palkita työntekijöitä.

✔ Työsuhdeannista yrityksen työntekijän saama etu on palkkaa, josta työnantajayrityksen on toimitettava veronalaisen edun arvosta ennakonpidätys, ellei kyse ole:

  • korkeintaan 10 % verovapaasta alennuksesta (ja TVL 66 §:n 1 momentin muut ehdot täyttyvät);
  • vuoden 2021 alussa voimaan astuneesta uudesta TVL 66 a §:n mukaisesta listamaattomia yhtiöitä koskevasta osakeannista, jossa merkintähinta on vähintään matemaattisen arvon suuruinen (katso aiheesta aiemmin julkaisemamme blogikirjoitus).

Mitä muuttui KHO:n päätöksen myötä:

✔ KHO:n päätöksellä voi olla vaikutusta yritysten ja sen työntekijöiden vuodesta 2018 järjestetyissä työsuhdeanneissa maksettuun veroon ja siitä saamatta jääneeseen 10 % verovapaaseen alennukseen.

✔ KHO:n tulkinnan mukaan TVL 66 §:n 1 momentin sallimaa 10 % veroetua tulee soveltaa myös silloin, kun osakeannissa annettavat osakkeet ovat yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (aiemmin osakkeiden tuli olla yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai yhtiön maksuttomalla annilla itselleen suuntaamia osakkeita).

Mitä yritys tai sen työntekijä voi tehdä:

✔ Tarkista, onko vuosien 2015, 2016 ja 2018–2021 työsuhdeannissa ollut kyse uusista osakkeista vai yhtiön hallussa olevista omista osakkeista taikka näiden sekoituksesta sekä se, millä tavalla saatua etua on käsitelty verotuksessa.

✔ Kirjallisella oikaisuvaatimuksella voi hakea muutosta verotuksen oikaisulautakunnalta liikaa maksetusta verosta.

✔ Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Vuosien 2015 ja 2016 osalta on kyse siirtymäsäännöksen nojalla toteutettavasta oikaisusta.

✔ Henkilöasiakkaiden verotuksen päättymispäivä on henkilökohtainen. Verotus voi päättyä verovuotta seuraavan vuoden toukokuun ja lokakuun välisenä aikana. Verotuksen päättymispäivän voi tarkistaa OmaVerosta tai verotuspäätöksestä.

VINKKI

Katso webinaaritallenne:

Kokonaisvaltainen palkitseminen organisaation kilpailuvalttina

Haluamme olla avuksi!

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.