Hae sivustolta

Säästä rahaa – Täytä yhteisön veroilmoitus oikein ja ajoissa

Olemme koostaneet alle meidän vinkkimme niistä kysymyksistä, joihin yleisimmin veroilmoituksen laadinnan yhteydessä vastaamme sekä meidän tarkistuskaavamme, joilla voit tarkastaa oletko täyttänyt tietyn lokeron oikein.

Katri Sorsavirta

Maaria Kallio

Julkaistu 12.03.2024

Yksi varma kevään merkki on veroilmoituskausi ja takatalvi. Toivottavasti takatalvi ei yllätä tänä vuonna -meidän koostamilla vinkeillä sekä tarkistuskaavoilla veroilmoituskausi ei ainakaan pääse yllättämään sinua tänä keväänä.

Yhteisöt, joiden tilikausi päättyi 31.12.2023 tulee antaa veroilmoitus 30.4.2024 mennessä. Täyttämällä veroilmoituksen oikein ja ajoissa, säästät aikaa ja rahaa. Verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti, viimeistään 10kk kuluessa tilikauden päättymisestä. Mahdolliset epäselvät asiat verovuoden 2023 osalta on vielä mahdollista selvittää, sillä verovuotta 2023 koskevat ennakkoratkaisut tulee jättää Verohallintoon ennen edellä mainittua veroilmoituksen määräpäivää.

Olemme koostaneet alle meidän vinkkimme niistä kysymyksistä, joihin yleisimmin veroilmoituksen laadinnan yhteydessä vastaamme sekä meidän tarkistuskaavamme, joilla voit tarkastaa oletko täyttänyt tietyn lokeron oikein.

Muutokset verovuodesta 2023 alkaen

Ota veroilmoittamisen yhteydessä huomioon nämä muutokset verovuodesta 2023 alkaen:

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys

 • Uuden lain mukainen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys koostuu yleisestä lisävähennyksestä sekä ylimääräisestä lisävähennyksestä.
 • Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 % verovelvollisen omaan T&K toimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista, verovuosikohtaisesti vähintään 5.000 euroa ja enintään 500.000 euroa. Yritykset voivat tehdä vähennyksen ensimmäisen kerran verovuonna 2023.
 • Ylimääräisen lisävähennyksen määrä on 45 % edellisvuodesta kasvaneista T&K vähennykseen oikeuttavista palkka- ja ostopalvelumenoista. Verovuosikohtainen vähennyksen enimmäismäärä on 500.000 euroa, vähimmäismäärää ei ole. Yritykset voivat tehdä vähennyksen ensimmäisen kerran verovuonna 2024.
 • Vähennykseen oikeuttavaksi T&K toiminnaksi katsotaan toiminta, joka on luovaa, systemaattista ja jolla tavoitellaan jotain olennaisesti uutta. Vähennyksen tekeminen edellyttää, että tutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy yrityksen omaan elinkeinotoimintaan.
 • Vähennystä koskee uusi veroilmoituksen liitelomake 67Y. Lisäksi veroilmoitukseen tulee laatia vapaamuotoinen liite, jossa kuvataan yrityksen T&K-toimintaa, vähennyksen edellytysten täyttymistä sekä menoja, joista vähennystä vaaditaan. Vapaamuotoinen liite on äärimmäisen tärkeä laatia huolella ja erottaa niin sanottu peruskehittäminen vähennyksen kohteena olevasta T&K-toiminnasta.
 • Lue tarkemmin Verohallinnon syventävästä ohjeesta Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys.
 • Huomioithan, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan väliaikainen lisävähennys on yhä voimassa vuoteen 2027 asti. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä kuluista voi tehdä 150 prosentin suuruisen lisävähennyksen. Lisävähennyksen saa tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaation kanssa tehdyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Samojen kulujen osalta ei voi vaatia sekä väliaikaista lisävähennystä että yhdistelmävähennystä. Vähennystä koskee päivitetty liitelomake 67A (aiemmin 67). Lue tarkemmin Verohallinnon syventävästä ohjeesta Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys verovuosina 2021-2027.

Korkovähennysrajoituksen muutos

 • Korkovähennysrajoitussäännöksiin on tehty muutoksia verovuodelle 2023 koskien tasevertailuun perustuvaa poikkeusta sekä säädetty edellytykset, joiden nojalla julkisyhteisön tilaamaa pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta toteuttava osittain tai kokonaan yksityisomisteinen yhteisö saa vähentää muutoin vähennyskelvottomia nettokorkomenoja.
 • Lue tarkemmin Verohallinnon syventävästä ohjeesta Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa.
 • Huomioithan myös muutokset lomakkeessa 81 (kohdat 6 ja 8).

Sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaiset voittoverot (windfall vero)

PÄÄVEROLOMAKE 6B ON VEROTUKSEN PERUSTA

Varmasti laajimmin käytössä oleva veroilmoituksen päälomake on 6B (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus – yhteisö). Kyseisellä lomakkeella elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antavat tyypillisesti osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Ulkomaiset rajoitetusti verovelvolliset yhteisöt ja sivuliikkeet antavat veroilmoituksen päälomakkeella 6U.  Vastaavasti keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt ja asunto-osuuskunnat antavat veroilmoitukset päälomakkeella 4.  

Päälomakkeen täyttämisen lisäksi on hyvä huomioida laajat vaatimukset liitelomakkeista, joilla annetaan lisätietoja veroilmoituksen tueksi. Pääverolomakkeella olevat tiedot ovat verotuksen perusta. Liitelomakkeilla annetaan lisätietoja ja tehdään laskelmia, mutta jos lukuja ei ole siirretty oikein lomakkeelle 6B, tällöin ei auta, että liitelomake on oikein täytetty. Verohallinnon sivuilta löytyy selkeä listaus kaikista käytössä olevista liitelomakkeista sekä laajemmat täyttöohjeet useimpien lomakkeiden osalta.

Vinkkimme 6B:n täyttämiseen ja tarkistamiseen

Perustiedot

✔  Perustiedoissa kysytään monia verotukseen vaikuttavia asioita, joilla on vaikutusta joko yhteisön verotukseen tai osakkaan verotukseen, joten ne tulee täyttää huolella. OmaVeron ilmoittamista käyttäville, perustiedot esitetään heti ilmoituksen ensimmäisellä sivulla.

Tuloverolaskelma

✔  Tuloverolaskelmaan merkitään luvut lähtökohtaisesti ilman etumerkkiä. Jos kuitenkin erä poikkeaa oletusarvosta, merkitään luvun eteen miinus -merkki. Tyypillinen esimerkki tästä on nettokorkojen vähennyskelvottomuus, joka merkitään kohtaan Korkokulujen oikaisu (EVL 18 a§).

✔  Omaisuuden myyntitilanteisiin liittyy tyypillisesti monia hankalia kysymyksiä, koska kirjanpito ja verotus eivät kulje käsikädessä. Jos yhtiöllä on myyntitapahtumia, selvitä mitä on oikeasti myyty? Onko kyse osakkeesta vai esim. koneesta? Täytä sen mukaan oikea liitelomake 71A, 71B tai 62.

 • Irtaimen käyttöomaisuuden osalta myyntivoitto -ja tappio tuloutetaan epäsuorasti ja ilmoitetaan verovapaana eränä kohdassa Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus tai vähennyskelvottomana kohdassa Muut vähennyskelvottomat kulut.
 • Rakennusten myynnit tuloutuvat suoraan ja niiden osalta tulee myyntivoiton ja -tappion määrä laskea liitelomakkeella 71B ja siirtää sieltä oikea voiton tai tappion määrä pääverolomakkeella kohtaan Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot tai muun käyttöomaisuuden luovutustappiot.
 • Käyttöomaisuusosakkeiden myynnistä saatu voitto voi olla verovapaata tai veronalaista tuloa (tappio vähennyskelvoton tai vähennyskelpoinen). Kun on ratkaistu kummasta tilanteesta on kyse, tulee myyntivoiton ja -tappion määrä laskea joko liitelomakkeella 71A tai 71B, riippuen siitä onko kyse verovapaasta tai veronalaisesti luovutuksesta. Tiedot liitelomakkeilta siirretään edelleen pääverolomakkeelle kohtiin Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot ja purkuvoitot tai Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ja purkutappiot.
  • Huomioithan, että et vähennä luovutukseen liittyviä kuluja kahteen kertaan.
 • Muun omaisuuden myyntivoitto ja -tappio lasketaan liitelomakkeella 71B, josta summa edelleen siirretään kohtaan Muun omaisuuden luovutusvoitot tai Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumiset.
  • Muuhun omaisuuteen kuuluvat tyypillisesti kaikki aiemmin TVL omaisuuteen kuuluvat hyödykkeet sekä kaikki sellainen omaisuus, mikä ei ole elinkeinotoiminnan tulonhankkimiskäytössä. Esimerkiksi osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset sekä sijoittamista varten hankitut kiinteistöt ja osakehuoneistot, joita vuokrataan yhteisön ulkopuolisille tahoille.

✔ Verotuksessa vähennyskelpoisia varauksia ovat vain ja ainoastaan yhteisöjen osalta jälleenhankintavaraus ja takuuvaraus. Muut varaukset ovat verotuksessa vähennyskelvottomia.

✔ Mikäli yhtiön verovuoden nettokorkomenot (korkokulut – korkomenot) ylittävät 500 000 euroa voi nettokorkomenoihin kohdistua korkovähennysrajoituksia ja yhteisön tulee antaa selvitys elinkeinotoiminnan nettokorkomenoista liitelomakkeella 81.

 • Korkovähennysrajoituksen piirissä ovat niin konsernin sisäisiin kuin ulkoisiin velkoihin liittyvät nettokorkomenot.
 • Huomioi myös laajentunut koron käsite, joka pitää sisällään laajemmin myös vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyviä suorituksia, joita ei muutoin pidetä verotuksessa korkona.

TARKASTA AINAKIN NÄMÄ

✔ 6B muut vähennyskelpoiset kulut = kirjanpidon muut kulut – jo aiemmin veroilmoituksella ilmoitetut erät

Tilinpäätöksen tuloslaskelman tulos + vähennyskelvottomat menot – verovapaat erät = EVL tulos

✔ 6B:llä suunnitelman mukaiset poistot + poistoeron muutos = 6B verotuksessa vähennyskelpoinen osuus +/- 12A:lla hyllyjen muutos

Varallisuuslaskelma

✔  Varallisuuslaskelmalla varat merkitään verotuksessa poistamatta olevan hankintamenon suuruisena, tietyt omaisuuserät voidaan merkitä vertailuarvosta. Poikkeuksena kuitenkin listatut yhtiöt.

 • Muista täyttää kaikki tarvittavat liitelomakkeet, joista yleisimmät on lueteltu alla.

✔  Erittäin tärkeää täyttää tiedot oikein, jotta yhteisön nettovarallisuus ja osakkeen matemaattinen arvo ovat oikein verotuspäätöksessä. Erityisesti henkilöosakkaille tällä on suuri merkitys, sillä matemaattisella arvolla on vaikutus henkilöosakkaiden saamien osinkotulojen verotukseen.

Muut selvitykset

✔  Tietyistä verovuonna toteutetuista yritysjärjestelyistä, kuten liiketoimintasiirrosta ja osakevaihdosta tulee antaa tieto veroilmoituksella.

VINKIT LIITELOMAKKEIDEN YLEISIMPIIN KYSYMYKSIIN

Liitelomakkeet antavat lisätietoja yhtiön toiminnasta ja varallisuudesta. Ohessa muutamia huomioita tyypillisimmin esiintyvistä liitelomakkeista sekä niihin liittyvistä kysymyksistä:

8A, Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista

 • Lomakkeella 8A tehdään arvovertailut omaisuusluokan mukaisesti käyttöomaisuuden, rahoitusomaisuuden ja muun omaisuuden osalta. Vertailu tehdään arvopapereiden tuloverotuksessa poistamatta olevia hankintamenojen ja vertailuarvojen välillä.
 • Kaikista omaisuusluokista käytetään joko poistamatonta hankintamenoa tai vertailuarvoa sen mukaan, kumpi yhteensä-kohdassa ilmoitetuista määristä. Vertailuarvot löytyvät Verohallinnon julkaisemasta listasta.

18, Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä

 • Lomakkeella 18 tehdään arvovertailu kiinteistökohtaisesti tuloverotuksessa poistamattoman hankintamenon ja kiinteistön verotusarvo vuodelta 2023 välillä. Kunkin kiinteistön osalta tulee myös esittää kiinteistötunnus.
  • Tuloverotuksessa poistomaton hankintameno = Lomakkeella 62 oleva rakennuksen arvo verovuoden lopussa + maapohjan arvo.

62, Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

 • Lomakkeella 62 annetaan tiedot sekä kirjanpidon mukaisista poistoista että verotuksessa tehdyistä poistoista.
 • Jos yhteisö on tehnyt verovuoden aikana investointeja, joista tehdään 50 %:n verohuojennuspoistot, muista eritellä ne kohdassa III Erittely veronhuojennuspoistoista.
  • Näitä poistoja voi tehdä vain uusista vuosina 2020-2025 käyttöönotetuista irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvista investoinneista.
  • Huomioithan, että lomakkeen kohtaan III Erittely verohuojennuspoistoista on tullut uutena lisäyksenä täydennettäväksi myös aikaisempien vuosien kone- ja laiteinvestoinnit, niistä tehdyt poistot sekä verovuoden poisto aiemmin tehdyistä kone- ja laiteinvestoinneista.

TARKASTA AINAKIN NÄMÄ

✔  6B verotuksessa vähennyskelpoiset poistot = 62 EVL poistot yhteensä

✔  Kirjanpidon tasearvo +/- poistoero/hyllypoisto = EVL menojäännös

✔  62 vähennettävät poistot eivät ylitä EVL max poistoja

 • Muista eritellä 62 lomakkeella myös kirjanpidossa tehdyt varaukset (tasearvo verovuoden lopussa).

12A, Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista

 • Lomakkeella 12A ilmoitetaan tiedot hyllypoistoista sekä niiden käytöstä.
 • Tarkasta, että 12A:lla ilmoitettu hyllypoistojen muutos = 6B kirjanpidon poistot – verotuksen poistot
 • OmaVeron ilmoittamista käyttäville on hyvä huomioida, että 12A lomake löytyy 62 lomakkeen kanssa saman erittelylinkin alta.

KANSAINVÄLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄ ILMOITTAMINEN

Mikäli yhtiöllä on kansainvälistä toimintaa, tarkista onko seuraavia lisätietoja syytä antaa:

 • Liitelomakkeella 70 tulee antaa tiedot, jos yhteisö vaatii ulkomaille maksettujen verojen hyvittämistä Suomen tuloverotuksessa.
  • Hyvitystä voi vaatia, jos yhtiö on verovuonna maksanut Suomessa hyvityskelpoisia ulkomaisia veroja. Lisäksi hyvitystä voi vaatia aiempien verovuosien ulkomaisesta verosta, jos sitä ei ole aiemmin voitu hyvittää, koska Suomeen maksettava tulovero on ollut pienempi kuin hyvitettävä ulkomainen vero.
 • Jos yhteisöllä on kiinteä toimipaikka ulkomailla, tulee ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tulos ilmoittaa liitelomakkeella 75.

LISÄAIKAA VEROILMOITUKSELLE?

Yhteisöille voidaan myöntää erityisestä syystä lisäaikaa veroilmoituksen jättämiselle. Erityiseksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi sairastuminen. Toimita lisäaikahakemus Verohallintoon OmaVerossa tai paperilomakkeella ennen veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää.

Haluamme olla avuksi!

Mikäli jokin edellä esitetty herätti kysymyksiä tai tarkistuskaava ei teillä täsmääkään, autamme mielellämme näiden kysymysten ja veroilmoituksien kanssa.

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.

Aiheeseen liittyvät sisällöt