Hae sivustolta

Yleiset ehdot

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan kaikkiin Alder & Sound Oy:n tarjoamiin asiantuntijapalveluihin.

Päivitetty: 28.2.2024

(1) SOVELTAMISALA

Nämä yleiset palveluehdot (jäljempänä “Ehdot” tai “Sopimus”) soveltuvat kaikkiin Alder & Sound Oy:n (jäljempänä “Alder”) asiakkailleen (jäljempänä “Asiakas”) (yhdessä “Osapuolet” tai kumpikin erikseen “Osapuoli”) tarjoamiin asiantuntijapalveluihin, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti sovita.

(2) ALDERIN VELVOLLISUUDET

Alder tarjoaa palveluitaan kulloinkin sovellettavan toimeksiantosopimuksen tai Asiakkaan hyväksymän muun kirjallisen tarjouksen palvelukuvauksen (tai Alderin ja Asiakkaan välillä mahdollisesti myöhemmin sovittujen muutosten) perusteella käyttäen kohtuullista taitoa ja huolellisuutta niiden soveltuvien standardien mukaisesti, joita Alderilta asiantuntijana odotetaan.

Alderin antaman neuvonannon luonne on kulloinkin riippuvainen Alderille annettujen tietojen määrästä sekä Asiakkaan odottamasta neuvonannon aikataulusta. Annettaessa yleisluontoista neuvonantoa yleisluontoisenkin neuvonannon soveltuvuus riippuu niistä tosiasiallisista olosuhteista, joihin Asiakas sitä aikoo soveltaa (ja joista Alder ei välttämättä ole tietoinen), ja neuvonantoa pitäisi silloin käsitellä sen mukaisesti. Silloin, kun tarkoituksena on tutkia jotakin erityistä kysymystä, tulisi erityistä neuvonantoa aina pyytää ja antaa kaikki oleellinen taustatieto Alderille.

Vaikka Alderin Asiakkaalle toimittamat raportit, kirjeet, tiedot ja neuvonanto voivat olla vaikuttavina tekijöinä siihen, eteneekö Asiakas jonkin tietyn toiminnan kanssa vai ei, mitään toimitettua työn tulosta ei kuitenkaan tule tulkita lopulliseksi neuvoksi jonkin asian tekemiselle tai tekemättä jättämiselle, ottaen huomioon työn laajuuden rajoitukset sekä muut, liiketoiminnalliset tai muut, vaikuttavat tekijät, joista Asiakas ja Asiakkaan muut neuvonantajat ovat tai pitäisi olla tietoisia muutoin kuin Alderin työn kautta.

Kaikki Alderin Asiakkaalle toimittamat raportit, kirjeet, tiedot ja neuvonannot, missä tahansa muodossa, ovat tarkoitettu vain Asiakkaan käyttöön. Alderilla ei ole raporttien, kirjeiden, tietojen tai neuvonannon sisällöstä mitään vastuita kolmansia osapuolia kohtaan.

Alder voi käyttää alihankkijoita minkä tahansa palvelun osan tuottamisessa. Alihankkijoiden käyttäminen ei millään tavalla vapauta Alderia vastuustaan tarjota sovittuja palveluitaan Asiakkaalle ja Alder on vastuussa kaikista alihankkijoidensa suorituksista.

Ennen toimenpiteiden aloittamista, Alderilla on lakisääteinen velvollisuus tarkistaa Asiakkaan henkilöllisyys ja omistusrakenne (mukaan lukien edustajat ja tosiasialliset edunsaajat) sekä selvittää toimeksiannon luonne ja joissakin tapauksissa myös rahoituksen ja muun omaisuuden lähde. Asiakkaan tulee toimittaa Alderille kaikki tarpeellinen tieto Asiakkaan tunnistamiseksi sekä tietojen vahvistamiseksi. Alder voi lisäksi hakea tietoa muista lähteistä Asiakkaan tunnistamiseen ja tarvittavien tietojen vahvistamiseen liittyen. Alderilla on velvollisuus raportoida kaikki epäilykset rahanpesusta ja terroristin rahoittamisesta viranomaisille. Alderia koskee lakisääteinen kielto informoida Asiakasta tämänkaltaisista tiedonannoista. Alderilla on velvollisuus kieltäytyä tai vetäytyä toimeksiannosta tämänkaltaisten epäilysten vuoksi.

(3) ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET

Kaikkeen Asiakkaalle tehtävään työhön liittyen on Asiakkaan työntekijöiden velvollisuus toimittaa Alderille täydelliset, oikeat ja ajantasaiset tiedot Alderin niitä pyytäessä sekä suorittaa kaikki muut Asiakkaalle kuuluvat velvoitteet. Alder ei ole vastuussa mistään seuraamuksista, joita voi aiheutua viivästyksistä tai puutteista Asiakkaan velvoitteiden täyttämisessä ja nämä voivat myös johtaa lisäveloituksiin, joista Alderilla on oikeus laskuttaa.

Asiakkaalla on täysi oikeus käyttää Alderin toimittamia materiaaleja ja neuvoja sovittuun käyttötarkoitukseen oman organisaationsa sisällä. Jos Asiakas toivoo käyttävänsä materiaaleja oman organisaationsa ulkopuolella, Asiakkaan tulee pyytää siihen Alderilta kirjallinen suostumus. Riippumatta edellä mainitusta, Asiakkaalla on oikeus toimittaa Alderin toimittamia materiaaleja viranomaisille viranomaisten niin pyytäessä.

(4) MOLEMMINPUOLINEN TUKI JA YHTEISTYÖ

Osapuolet sitoutuvat suorittamaan kaikki kohtuudella vaadittavat tarpeelliset toimenpiteet seuraavien toimien toteuttamiseksi:

 • Täydessä yhteistyössä toimiminen vastaten toisen Osapuolen esittämiin kohtuullisiin avustamispyyntöihin;
 • Toimeksiantoihin liittyvien yhteys- ja avainhenkilöiden määrittely sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi;
 • Säännölliset tapaamiset avain-/yhteyshenkilöiden ja muiden tarpeellisten henkilöiden välillä; sekä
 • Tarpeellisten jatkotoimenpiteiden suorittaminen ja asiakirjojen laatiminen.

(5) PALVELUMAKSUT JA LASKUTUSJÄRJESTELYT

Palvelumaksut määritellään sovellettavassa toimeksiantosopimuksessa tai muussa Asiakkaan hyväksymässä kirjallisessa tarjouksessa. Jos toisin ei ole sovittu, toimeksiantosopimuksessa tai muussa soveltuvassa tarjouksessa annettu hinta-arvio on voimassa ja Asiakkaan hyväksyttävissä 90 päivän ajan siitä, kun Alder on lähettänyt toimeksiantosopimuksen tai tarjouksen. Jos sovitun toimeksiannon kesto on pidempi kuin 12 kuukautta, Alder pidättää oikeuden tarkistaa sovellettavia palvelumaksuja vuosittain Tilastokeskuksen julkaisemien viimeisimpien tuottajahintaindeksien mukaisesti (Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu]).

Alderin tuottamat palvelut laskutetaan sovittujen hintojen mukaisesti kuukausittain, ellei toisin sovita. Laskuun lisätään mahdolliset matka- tai muut kulut sekä hallintomaksu, joka on yritysasiakkaille 3 % laskun loppusummasta (ilman arvonlisäveroa) ja yksityishenkilöille 50 euroa. Arvonlisävero lisätään laskutettaviin summiin soveltuvin osin. Jokainen lasku sisältää kohtuullisen selvityksen kullakin ajanjaksolla tuotetuista palveluista.

Jokainen lasku tulee maksaa kokonaisuudessaan Osapuolten välillä sovittujen maksuehtojen ja laskussa määritellyn maksuajan mukaisesti, laskun päiväyksestä laskettuna. Sovellettavat maksuehdot ovat:

 • Netto 14 päivää;
 • 30 päivää + 1 % laskutettavasta summasta;
 • 45 päivää + 2 % laskutettavasta summasta; tai
 • 60 päivää + 3 % laskutettavasta summasta.

Kaikki Alderin ja Asiakkaan välillä sovitut budjetit pohjautuvat siihen olettamukseen, että toimeksiannon suorittamiseksi tarvittavat tiedot ovat saatavilla sovitu(i)ssa aikataulu(i)ssa, ja että Asiakkaan avain- ja yhteyshenkilöt ovat saatavilla Alderin toimeksiantotyön ajan. Jos viivästyksiä tai muita ennalta-arvaamattomia Alderin kontrollin ulkopuolella olevia ongelmia ilmenee, voivat nämä johtaa ylimääräisiin palvelumaksuihin, joista Alderilla on oikeus laskuttaa. Alder tiedottaa Asiakasta viivästyksistä niiden tapahtuessa ja arvioi niiden vaikutuksen toimeksiantotyöhön.

Asiakas hyväksyy ja suostuu siihen, että jos Alderin tulee antaa mitään toimeksiantoon liittyviä tietoja viranomaisille lakisääteisten tai muiden viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi (kuten paikalliseen sääntelyyn liittyen Euroopan Neuvoston direktiiviin 2011/16/EU, eli niin kutsuttu ”DAC6 direktiivi”), Alderilla on oikeus laskuttaa Asiakasta tämänkaltaiseen tiedon antamiseen liittyvästä lisätyöstä toimeksiantosopimuksessa tai tarjouksessa annetulla tai sovitulla tuntiperusteisella hinnalla, ja jos tuntihintaa ei ole annettu tai sovittu, Alderin työstä kohtuullisena pidettävällä tuntihinnalla. Alderin tulee, mikäli mahdollista, antaa Asiakkaalle kohtuudella vaadittava ennakkoilmoitus tämänkaltaisesta tiedon antamisesta.

(6) ILMOITUKSET

Kaikki vaadittavat tai sallitut ilmoitukset tulee antaa kirjallisena ja katsotaan pätevästi annetuiksi (a) henkilökohtaisella toimituksella, (b) jos ilmoitus on lähetetty kirjattuna kirjeenä, jonka postikulut on maksettu ja josta on pyydetty vastaanottokuittaus, (c) jos ilmoitus on lähetetty vastaanottokuittauksen sisältäneellä sähköpostilla, tai (d) jos ilmoitus on toimitettu yön yli -kuriirilla, joka takaa toimituksen seuraavana päivänä ja antaa kuitin, ja tällaiset ilmoitukset tulee lähettää Osapuolten kirjallisesti toiselle Osapuolelle kulloinkin ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

(7) SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Tätä Sopimusta voidaan täydentää, muokata tai tarkentaa vain Osapuolten yhteisellä sopimuksella.

Mikään tämän Sopimuksen lisäys, muutos tai tarkennus ei ole sitova, ellei se ole kirjallinen ja molempien Osapuolten hyväksymä.

(8) KOKO SOPIMUS

Tämä Sopimus ja kaikki muut tässä Sopimuksessa viitatut sopimukset, liitteet ja taulukot muodostavat lopullisen, kokonaisen ja täydellisen ymmärryksen Osapuolten välisen sopimussuhteen ehdoista tässä Sopimuksessa kuvatusta asiakokonaisuudesta ja syrjäyttää kaikki aiemmat ja edelliset Osapuolten väliset sopimukset tai yhteisymmärrykset.

(9) TIETO JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tässä kohdassa “Luottamuksellisella Tiedolla” tarkoitetaan kaikkea toisen Osapuolen toiselle Osapuolelle antamaa tietoa ja/tai kertomia liikesalaisuuksia, sisältäen kaikki asiakirjat, tiedot ja muun materiaalin riippumatta siitä, millä tavalla tai missä muodossa tieto on annettu.

Alder hyväksyy, että Asiakkaan Luottamuksellinen Tieto, ja Asiakas hyväksyy, että Alderin Luottamuksellinen Tieto, on olennainen ja keskeinen osa kunkin yhteisön omaisuutta ja että toisen Osapuolen Luottamuksellisen Tiedon luvaton käyttö tai luovuttaminen vahingoittaisi vakavasti sellaisen tiedon omistajan liiketoimintaa. Seurauksena yllä olevasta, Osapuolet sopivat, että toimeksiannon ajan ja sen jälkeen:

 • Osapuolet eivät, suoraan tai epäsuorasti:
  • Käytä mitään toisen Osapuolen Luottamuksellista Tietoa muutoin kuin sovitun toimeksiannon (tai sovittujen toimeksiantojen) suorittamiseksi voi olla välttämätöntä.
  • Luovuta, anna, tarjoa tai aseta, tai aiheuta kenenkään henkilön luovuttamaan, antamaan, tarjoamaan tai asettamaan, kenenkään henkilön tai minkään yhteisön (muun kuin toisen Osapuolen) saataville Luottamuksellista Tietoa, paitsi siinä määrin kuin voi olla kohtuudella tarpeellista osapuolten tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi, toiselta Osapuolelta saadun kirjallisen luvan perusteella tai lain tai tuomioistuimen määräyksen nojalla; edellyttäen kuitenkin että ennen tällaista pakotettua tiedon antamista, sen Osapuolen, jonka velvollisuus on pitää kyseinen tieto luottamuksellisena, tulee antaa mahdollisuuksien mukaan toiselle Osapuolelle kohtuudella vaadittava ennakkoilmoitus tämänkaltaisesta tiedon antamisesta. Osapuolten tulee pidättäytyä kaikista toimista tai menettelystä, jonka voisi kohtuudella tai todennäköisesti odottaa vaarantavan toisen Osapuolen Luottamuksellisen Tiedon salassapidettävän tai luottamuksellisen luonteen.

Luottamuksellinen tieto ei sisällä sellaista tietoa,

 • Joka on yleisesti ja julkisesti tiedossa tiedon antamisen hetkellä tai tulee myöhemmin julkisuuteen ilman salassapitovelvollisen Osapuolen tekoa, laiminlyöntiä tai myötävaikutusta; tai
 • Jonka salassapitovelvollinen Osapuoli on voinut saada laillisesti miltä tahansa kolmannelta osapuolelta ilman tiedon jakamisen rajoituksia.

(10) IMMATERIAALIOIKEUDET

Tarjotessaan palveluitaan Asiakkaalle Alder voi käyttää tietokantoja, sovelluksia, työkaluja, välineitä, malleja, järjestelmiä tai muita menetelmiä, jotka Alder omistaa tai joihin Alderilla on lisenssi komannelta osapuolelta, tai jotka ovat julkisesti saatavilla.

Alder pidättää kaikki immateriaalioikeudet kaikkiin ja kaikkeen Alderin joko ennen toimeksiantoa tai toimeksiannon yhteydessä kehittämään tai kehittämiin järjestelmiin, ulkoasuihin, malleihin, menetelmiin, sovelluksiin ja tietotaitoon. Alder lisäksi pidättää kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kaikkiin raportteihin, kirjallisiin neuvoihin ja muihin Alderin Asiakkaalle toimittamiin materiaaleihin.

Alderilla on oikeus kopioida, käyttää tai muokata edelleen kaikkia raportteja, kirjallisia neuvoja ja muita Alderin kehittämiä materiaaleja käyttämättä mitään Asiakkaan antamaa tietoa.

(11) ASIAKASDOKUMENTIT

Jos Alderin haltuun annetaan Asiakkaalle kuuluvia alkuperäisiä asiakirjoja, nämä asiakirjat säilytetään Alderin toimeksiannon ajan (ellei niiden aiempaa palauttamista pyydetä), jonka jälkeen ne palautetaan Asiakkaalle ellei toisin sovita. Edellä mainitusta huolimatta, Alderilla on oikeus säilyttää asiakirjoista lain, viranomaismääräysten tai soveltuvien asiantuntijakäytäntöjen mukaiset kopiot Kohdan 9 salassapitovelvoitteet huomioiden.

(12) VASTUUNRAJOITUS

Alderin vastuu (sisältäen Alderin osakkaat, henkilöstön sekä osakkuusyhtiöt) mistä tahansa tämän Sopimuksen rikkomisesta, tai muutoin liittyen tiettyyn toimeksiantoon tai siitä johtuen, rajoittuu Alderin tarjoamista vahingonkorvausvaatimuksen kohteena olevista palveluistaan kokonaisuudessaan kahdentoista (12) kuukauden ajanjaksolla ennen vahingonkorvausvaatimuksen vastaanottamista veloitettuihin palvelumaksuihin, lukuun ottamatta mahdollisia veroja, kuten arvonlisäveroa, ja laskutettuja kuluja. Vastuunrajoitukset eivät ole voimassa siinä tapauksessa, mikäli vahingot on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Alderin vastuu kolmansien tahojen kehittämistä ja Alderin Asiakkaan käyttöön suorasti tai epäsuorasti tarjoamista sähköisistä työtiloista, työkaluista ja/tai ratkaisuista rajoittuu siihen, että nämä tarjotaan käyttäen yleisesti tietoturvallisiksi tunnettuja teknisiä ratkaisuja. Tällaiset palvelut tarjotaan Asiakkaan käyttöön ”sellaisena kuin ne ovat”, eikä Alder vastaa mistään niiden käyttämiseen liittyen mahdollisesti aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta.

(13) FORCE MAJEURE

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämättä jättämisestä, jos velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu mistä tahansa sellaisesta ulkoisesta syystä, johon Osapuolella ei ole kohtuullista vaikutusmahdollisuutta.

(14) IRTISANOMINEN

Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa Alderin palvelut antamalla kirjallisen ilmoituksen toisen Osapuolen säännölliseen kirjeenvaihto-osoitteeseen osoitettuna asianmukaiselle yhteyshenkilölle. Irtisanomistapauksessa Asiakkaan tulee maksaa irtisanomispäivään mennessä kertyneet palvelumaksut ja kulut. Edellä mainitusta huolimatta, minkä tahansa määräaikaisen sopimuksen tai sopimuksen, jonka sopimuskausi on yli 12 kuukautta (kuten Back|Office -palvelut), irtisanomiseen sovelletaan kuitenkin kulloinkin sovellettavan toimeksiantosopimuksen ehtoja.

(15) SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän Sopimukseen ja kaikkiin Osapuolten sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta kansainvälisen lainvalinnan säännöksiä.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhden Osapuolten yhdessä sopiman välimiehen toimesta, tai, siinä tapauksessa, että Osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen välimiehen valinnasta, kolmen välimiehen toimesta, kummankin Osapuolen valitessa yhden välimiehen, ja kahden välimiehen valitessa kolmannen välimiehen, joka toimii menettelyn puheenjohtajana.

(16) REFERENSSIT

Osapuolet voivat käyttää toistensa nimiä ja tuotemerkkejä yhdessä kyseessä olevan palvelun kanssa referenssinä ilman erillistä suostumusta. Lukuun ottamatta nimeä, tuotemerkkiä, palvelun tyyppiä ja julkisista lähteistä saatavilla olevaa tietoa, kumpikaan Osapuoli ei saa ilmaista mitään muuta tietoa, joka on tullut toisen Osapuolen tietoon yhteistyön aikana.