Hae sivustolta

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus yrityksissä: lain velvoittamana vai tahtotilana?

Työhyvinvoinnin ja hyvän työkulttuurin lisäksi tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella on yhteys organisaation kykyyn innovoida ja ymmärtää asiakkaiden erilaisia näkökulmia. Onkin selvää, että vastuullisen työnantajan tulee ottaa huomioon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset toiminnassaan sekä työntekijöiden hyvinvoinnin että liiketoiminnan kehittymisen kannalta.

Mia Häyrinen

Julkaistu 25.01.2023

Työntekijöiden hyvinvointi on keskeinen osa yritysvastuuta. Tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen ovat olennaisia tekijöitä tässä yhtälössä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole vain vastuullisuuspuhetta vailla konkretiaa; Työnantajan vastuullisuus ja yhdenvertaisuus nähdään nykypäivänä entistä tärkeämpänä arvona työntekijöiden keskuudessa.

Työhyvinvoinnin ja hyvän työkulttuurin lisäksi tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella on yhteys organisaation kykyyn innovoida ja ymmärtää asiakkaiden erilaisia näkökulmia. Onkin selvää, että vastuullisen työnantajan tulee ottaa huomioon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset toiminnassaan sekä työntekijöiden hyvinvoinnin että liiketoiminnan kehittymisen kannalta.

Yhdenvertaisuus yritysmaailmassa edellyttääkin laajaa arviota ja keskustelua syrjivistä rakenteista, eri väestöryhmien huomioimisesta päivittäisessä toiminnassa sekä osallistumisen yhtälaisista mahdollisuuksista.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus edellyttävät aktiivista toimintaa

Enemmistö suomalaisista arvioi, että suomalaiset ovat tasa-arvoisia sukupuolten tasa-arvon kannalta. Tilastot kuitenkin osoittavat, että tasa-arvoa ei ole vielä saavutettu yleisesti yhteiskunnassamme eikä myöskään työelämässä. Vaikka naiset ovat keskimäärin koulutetumpia kuin miehet, naisten osuus johtotehtävissä on pienempi kuin miesten, ja sukupuolten välillä on myös selittämättömiä palkkaeroja. Lisäksi tutkimuksissa on noussut esiin se, että myönteinen ajatus tasa-arvosta ei tarkoita myönteistä suhtautumista käytännön toimenpiteisiin tasa-arvon edistämiseksi.

Tasavertaisuuteen ja syrjinnän ehkäisemiseen liittyy vahvasti myös yhdenvertaisuus, jolla tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yhdenvertaisuus yritysmaailmassa edellyttääkin laajaa arviota ja keskustelua siitä, miten eri väestöryhmät otetaan huomioon päivittäisessä toiminnassa, onko kaikilla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja onko organisaatiossa syrjiviä rakenteita. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus edellyttävät aktiivista toimintaa, jolla varmistetaan näiden suunnitelmallinen ja tavoitteellinen edistyminen.

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki työkaluina

Tasa-arvolaissa ja yhdenvertaisuuslaissa asetetaan yli 30 henkeä työllistäville yrityksille velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjintää. Lisäksi laeissa säädetään velvoitteesta laatia tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Mitä suunnitelmien tulisi sisältää?

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää vähintäänkin seuraavat asiat:

  • selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;
  • käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja
  • arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Kyseessä on siis tasa-arvosuunnitelman vähimmäissisältö ja työnantaja on vastuussa siitä, että tasa-arvosuunnitelma täyttää tasa-arvolain vaatimukset.

Yhdenvertaisuussuunnitelma pitää sisällään suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelman tulee perustua organisaatiosta kerättyyn tietoon, ja suunnitelman laatiminen käynnistyykin arviointiprosessilla. Lisäksi suunnitelman tulisi sisältää konkreettisia toimenpiteitä ja kehittämiskohteita sekä näiden toteutumisen seurannan suunnittelun. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi myös kuulua osaksi esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistoimia ja niiden vaikutuksia tulisi käsitellä henkilöstön kanssa. Näin ollen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaatii laaja-alaista keskustelua, eikä ainoastaan standardimuotoisen dokumenttipohjan täyttäminen ole riittävää. Mikäli organisaatiot ovat valmiita kohtaamaan erilaisia mielipiteitä ja kiperiäkin keskusteluja, ja tätä kautta paikantamaan kehittämistarpeita, on ensimmäinen askel tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen otettu.


Edistämisvelvollisuus käytäntöön

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen konkreettisin toimenpitein edellyttää juuri kyseisen työpaikan tilanteen kartoittamista koko henkilöstön osalta. Edistämisvelvollisuus vaatii tekoja ja tahtoa kehittää asioita aina parempaan suuntaan. Keskustelut edellyttävät oman toiminnan kriittistä arviointia, eikä tässäkään asiassa ole oikotietä onneen. Tasa-arvo edistyy vain, kun tasa-arvoa edistetään.  

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla haluamme auttaa sinua ja yritystäsi vastuullisuutta koskevissa asioissa.

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.