Hae sivustolta

Sukupolvenvaihdos­huojennus sijoitusyhtiössä

Tässä blogissa keskitymme sukupolvenvaihdokseen liittyvän perintö- ja lahjaverohuojennuksen soveltumiseen tapauksissa, joissa yhtiö harjoittaa arvopaperikauppaa.

Susa Junnila

Mia Häyrinen

Julkaistu 23.05.2023

Sukupolvenvaihdos on erinomainen keino varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus. Tässä blogissa keskitymme sukupolvenvaihdokseen liittyvän perintö- ja lahjaverohuojennuksen soveltumiseen tapauksissa, joissa yhtiö harjoittaa arvopaperikauppaa. Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltuessa maksettavan veron määrä alenee. Passiiviseen sijoitustoimintaan huojennussäännökset eivät sovellu, mutta aktiiviseen arvopaperikauppaan ne voivat soveltua tietyin edellytyksin. Soveltamisedellytykset eivät kuitenkaan ole yksiselitteisiä ja arviointi on pitkälti tapauskohtaista.

Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan vastikkeetta, eli yhtiön osakkeet luovutetaan lahjana tai perintönä toiminnan jatkajalle, lasketaan saajalle tällöin perintö- tai lahjavero osakkeiden käyvästä arvosta.

Sukupolvenvaihdoksen osittainen vai täysi huojennus?

Lahjana ja perintönä saaduista osakkeista määrättävä lahja- tai perintövero voidaan jättää sukupolvenvaihdostilanteissa osittain panematta maksuun.

Osittaisen huojennuksen edellytyksenä on, että

 1. veronalaiseen saantoon sisältyy yritys tai sen osa (vähintään 10 % osuus)
 2. luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä, ja
 3. osakkeista muutoin maksettava veron määrä on yli 850 euroa.

Osittaisen huojennuksen seurauksena lahjavero on enintään 40 % siitä, mikä se olisi ilman huojennusta ja usein vielä tätäkin huomattavasti vähemmän. Lisäksi huojennetulle verolle voi saada korotonta maksuaikaa enintään 10 vuotta.

Määrättävä lahjavero voidaan lahjanluonteisten kauppojen osalta huojentaa myös kokonaan. Täyden huojennuksen saamisen edellytyksenä on, että edellä mainittujen edellytysten lisäksi luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 % osakkeiden käyvästä arvosta.

Kaikissa tapauksissa kaikkien kolmen kohdan on täytyttävä, jotta huojennus voidaan myöntää.

Yritystoiminnan luonne

Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisedellytysten osalta merkittävää on se, voidaanko arvopaperikauppaa harjoittavan yhtiön toimintaa pitää sisällöltään sellaisena, että se rinnastuu muuhun tavanomaisempaan yritystoimintaan. Tulkintahaasteita voi syntyä tilanteissa, joissa sukupolvenvaihdoksen kohteena olevan osakeyhtiön arvopaperitoiminta on luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan harjoittaa joko elinkeinotoimintana (aktiivinen arvopaperikauppa) tai passiivisempana sijoitustoimintana (muu sijoitustoiminta kuin aktiivinen arvopaperikauppa).

Vuodesta 2020 lähtien kaikki osakeyhtiön toiminta maatalouden tulolähdettä lukuun ottamatta on verotettu elinkeinoverolain (EVL) mukaisesti riippumatta siitä, onko kyse elinkeinotoiminnasta. Yhtiön EVL:n mukainen tuloverostatus ei ole kuitenkaan osoitus toiminnan luonteesta, vaan tätä arvioidaan sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltumisen osalta tapauskohtaisesti yhtiön toiminnan tosiasiallisen luonteen ja laadun kokonaisarvioinnin perusteella (hallituksen esitys 53/2008 vp).

Mitä on laajamittainen ja aktiivinen arvopaperikauppa?

Osakeyhtiöiden sukupolvenvaihdosta käsittelevän Verohallinnon ohjeen mukaan yhtiön harjoittama passiivinen ja pienimuotoinen sijoitustoiminta ei ole huojennuksessa tarkoitettua yritysomaisuutta ja -toimintaa, mutta joskus arvopaperikauppa tosiasialliselta sisällöltään rinnastuu yritystoimintaan ja silloin sitä voidaan pitää huojennussäännöksessä tarkoitettuna yritystoimintana KHO:n päätöksen KHO 13.6.2002 t 1488 mukaisesti.

Verohallinto ei ole ohjeessaan määritellyt tarkkoja euromääriä tai muita kriteerejä sille, millainen toiminta katsotaan perintö- ja lahjaverolain mukaiseksi riittävän aktiiviseksi ja laajamittaiseksi arvopaperikaupaksi.

Suuntaviivoja pienimuotoiselle sijoitustoiminnalle voidaan hakea esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisusta KHO 2009/3394, jossa sukupolvenvaihdoshuojennusta aiottuihin lahjoituksiin ei myönnetty:

 • Yhtiö harjoitti arvopapereiden ja asunto-osakkeiden myyntiä, ostamista, välittämistä ja omistamista sekä asuntojen ja kiinteistöjen vuokrausta.
 • Yhtiöllä ei ollut henkilökuntaa eikä se ollut maksanut palkkoja.
 • Yhtiön liikevaihto jäi tarkkailujakson aikana (2004-2007) alle miljoonan euron, mutta vaihteli noin 534 000 euron ja 832 000 euron välillä.
 • Ostojen lukumäärä vuosina 2005-2007 oli vaihdellut 11 ja 75 oston välillä ja myyntien 13 ja 33 välillä. 
 • Yhtiön vaihto-omaisuus vuonna 2005 oli ollut 925 408 euroa ja vuonna 2006 1 031 714 euroa.

Kokonaisarvioinnin kannalta arvopaperikauppaa harjoittavan yhtiön toiminnan tulee olla lisäksi voittoa tavoittelevaa, taloudellisen riskin ottavaa ja toiminnan sisältää jatkuvuutta, suunnitelmallisuutta sekä aktiivisuutta. Huomioon otettavia seikkoja kokonaisarvioinnissa ovat myös:

 • sijoitusstrategia ja sijoitusten kiertonopeus, sijoituskohteiden riskialttius,
 • taseen rakenne (varat, joilla käydään aktiivisesti kauppaa vs. pitkäaikaiset sijoitusluontoiset omaisuuserät),
 • palkatun henkilöstön määrä,
 • toimintaan sidotun vieraan pääoman määrä suhteessa varoihin ja
 • mahdolliset muut seikat, jotka osoittavat toiminnan tosiasiallista luonnetta joko aktiivisena yritystoimintana tai passiivisena sijoitustoimintana.

Huojennuksen soveltuminen

On mahdollista, että osakeyhtiössä harjoitetaan pienimuotoista sijoitustoimintaa esimerkiksi pahan päivän varalle kattamaan yhtiön tappiollisia jaksoja, eikä tällaisella toiminnan osalla ole mitään tekemistä yrityksen varsinaisen liiketoiminnan kanssa. Tällainen sijoitustoiminta ei lähtökohtaisesti estä sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltumista varsinaiseen yritystoimintaan. Joissain tilanteissa Verohallinto voi kuitenkin rajata sijoitusomaisuuden sukupolvenvaihdoshuojennuksen ulkopuolelle, kuten tapauksesta KHO:2018:163 ilmenee.

Ennakkoratkaisulla voidaan etukäteen varmistua siitä, että aktiivista arvopaperikauppaa harjoittavaan yhtiöön voidaan soveltaa perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta.

Sijoitustoimintaa harjoittavaan yhtiöön voi siten soveltua perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennus, mutta tämä edellyttää, että toiminta on yritystoiminnaksi rinnastettavaa aktiivista, suunnitelmallista ja taloudellisen riskin ottavaa arvopaperikauppaa. On kuitenkin aina suositeltavaa varmistua säännösten soveltumisesta Verohallinnolle tehtävällä ennakkoratkaisuhakemuksella ennen omistusjärjestelyn toteuttamista. Hakemalla ennakkoratkaisua voidaan etukäteen varmistua siitä, että aktiivista arvopaperikauppaa harjoittavaan yhtiöön voidaan soveltaa perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta.

Haluamme olla avuksi!

Haluamme auttaa sinua ja yritystäsi sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Meihin voit olla yhteydessä myös, jos vasta kartoitat parhaita vaihtoehtoja yrityksesi jatkamiselle.

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.