Hae sivustolta

Siirtohintaoikaisun seurannaismuutoksen vaikutus yhtiön tappioiden vahvistamiseen

Käymme blogissa läpi KHO:n päätöstä siirtohintaoikaisun seurannaismuutoksen vaikutuksesta yhtiön tappioiden vahvistamiseen.

Milla Mäkelä

Julkaistu 12.05.2023

Kun tulolähteen tappio vahvistetaan konserniavustuslain rajoituksesta huolimatta,  miten siirtohintaoikaisun seurannaismuutos voi vaikuttaa yhtiön tappioiden vahvistamiseen?

Korkein hallinto-oikeus on antanut vuosikirjapäätöksen KHO: 2023:32 koskien tappioiden vahvistamista konserniavustusjärjestelmää käytettäessä. Konserniavustus voidaan vähentää veronalaisesta elinkeinotulosta, mutta toimitettu konserniavustus ei saa ylittää elinkeinotoiminnan tulosta ennen konserniavustuksen vähentämistä. Säännöksen tarkoitus on estää tappiollisen tuloksen tekeminen konserniavustusta antamalla.

Tapaus vahvistaa, että yhtiölle voidaan vahvistaa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappio konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 6 §:ssä säädetystä rajoituksesta huolimatta. Rajoitus koskee vähennyskelpoisen konserniavustuksen määrää tilanteessa, jossa elinkeinotoiminnan tulos muuttuu verotuksen toimittamisen jälkeen siirtohinnoitteluoikaisun ja sen myötä toimitetun seurannaismuutoksen takia.

Ratkaisun merkitys

Osakeyhtiön tai osuuskunnan verovuoden tuloksen ollessa tappiollinen ja Verohallinon vahvistettua tappion, saa vahvistetun tappion vähentää verotuksessa seuraavina vuosina. Konserniavustuksen käytön tarkoituksena on siirtää samassa konsernissa toimivan voitollisen yhtiön tulosta tappiolliselle yhtiölle, jolloin konsernin maksama vero pienenee. Tavoite jää toteutumatta, mikäli kaksinkertaista verotusta ei poisteta. Konserniavustuslain tarkoituksena on sallia avoin tuloksen tasaus konserniyhtiöiden välillä, eikä kategorisesti estää verotuksen muuttamista siten, että konserniavustusta antaneen yhtiön verotuksessa vahvistetaan tappio annettua konserniavustusta vastaavaan määrään.

Ratkaisu KHO 2023:32 selkeyttää oikeustilaa konserniavustuksesta annetun lain 6 §:n tulkinnan osalta, sillä konserniavustuslain 6 §:n soveltumista verotuksen toimittamisen jälkeen muuttuneeseen elinkeinotoiminnan tulokseen ei aikaisemmin julkaistussa oikeuskäytännössä olla otettu kantaa. Keskeistä tapauksessa on kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta huolehtiminen etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan A Oy:lle oli vahvistettava tappio kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi, tuloverolain 135 § mukaisesti tappiota ei voitu jättää vahvistamatta konserniavustuslain 6 §:n mukaan.

Konserniavustuksen vähennyskelpoisuus seurannaismuutoksen myötä

Kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä noudatetaan arbitraatiosopimusta, joka määrittää tulonoikaisuun sovellettavat periaatteet Euroopan Unionin sisällä. Tapauksessa Suomalainen yhtiö A Oy oli verovuonna 2010 antanut konserniavustusta toiselle samaan konserniin kuuluvalle kotimaiselle yhtiölle. Verovuodelta 2010 oli A Oy:lle vahvistettu elinkeinotoiminnan tulokseksi konserniavustuksen vähentämisen jälkeen nolla euroa.

Samaan konserniin kuuluvan ranskalaisen B-yhtiön osalta toimitettiin siirtohinnoitteluoikaisu, jossa B-yhtiön verotettavaan tuloon tehtiin lisäys. Siirtohinnoitteluoikaisu katsottiin arbitraatiosopimuksen nojalla markkinaehtoperiaatteen mukaiseksi.  Verohallinto oli Suomessa toimeenpannut siirtohinnoitteluoikaisun seurannaismuutoksen A Oy:n osalta siten, että yhtiön elinkeinotoiminnan tuloksesta oli vähennetty siirtohintaoikaisua vastaava määrä, mutta A Oy:lle ei kuitenkaan vahvistettu tämän kotimaiselle konserniyhtiölle antaman vähennyskelpoisen vuonna 2010 annetun konserniavustuksen määräistä elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiota.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi jäi konserniavustuslain rajoituksen vaikutukset A Oy:n tappion vahvistamiseen veronoikaisutilanteessa. Keskeistä on huomioida, että oikaisu toimeenpantiin arbitraatiosopimuksen nojalla tehdyn neuvottelutuloksen takia. Mikäli A Oy:lle ei olisi vahvistettu Ranskassa tehtyä siirtohintaoikaisua vastaavaa tappiota, olisi siirtohintaoikaisuun kohdistunut kaksinkertainen verotus.

Haluamme olla avuksi!

Kuulostaako monimutkaiselta? Meillä Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.