Hae sivustolta

Onko osakassopimuksesi kunnossa?

Naken in naken ut -periaate mahdollistaa uusien osakkaiden osalta yhtiön osakkeiden hinnan perustamisen yhtiön substanssiarvoon, myös osakkaan irtautuessa.

Mia Häyrinen

Julkaistu 06.04.2023

Asiantuntijapalveluita tarjoavissa yhtiöissä osakassopimuksiin saatetaan ottaa osakkeen hinnoittelu- ja rajoitusehtoihin liittyviä periaatteita, ja yksi niistä on ns. naken in naken ut -periaate. Käytäntönä on usein, että joko yhtiölle tai osakkeita myyvälle vanhalle osakkaalle maksettava yhtiön osakkeen hinta perustuu ennalta määrättyyn hintaan, kuten substanssiarvoon.

Periaate mahdollistaa siis sen, että otettaessa uusia osakkaita yhtiöön osakkeiden hinta voidaan perustaa yhtiön substanssiarvoon ja puolestaan osakkaan irtautuessa yhtiöstä osakkeet hankitaan takaisin vastaavasti substanssiarvolla. Aiemman oikeuskäytännön perusteella osakassopimuksen rajoitusehto on mahdollistanut sen, ettei osakkeesta luopuvalle muodostu periaatteen soveltuessa veronalaista etua. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut merkittävän vuosikirjapäätöksen KHO:2023:23, joka osaltaan poikkeaa, osaltaan täsmentää aiemmin naken in, naken ut -periaatetta koskevaa KHO:n vuosikirjapäätöstä KHO:2016:18.

Aiemmassa oikeuskäytännössä edellä mainittu hinnoittelu osakassopimusten määräysten perusteella on yhä hyväksyttyä verotuksessa, tietyin ehdoin.

TUORE RATKAISU KHO:2023:23

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksessä KHO:2023:23 ratkaistavana oli substanssiarvon käytön ja ”naken in naken ut”-periaatteen soveltuvuus taloudellista neuvonantoa, lähinnä erikoistuen kiinteistömarkkinoihin, tuottavassa yhtiössä, kun kyseessä olevan yhtiön osakkeita tarjottiin merkittäväksi asiantuntijapalveluita tuottaville yhtiön avainhenkilöiden holding-yhtiölle.   

Kyseisessä ratkaisussa osakkeen merkintähintana oli tarkoitus käyttää substanssiarvoa, joka oli alhaisempi kuin osakkeen tuottoarvo. Vastaavasti osakassopimuksen rajoitusehdon mukaisesti osakkeita ei voisi luovuttaa niiden substanssiarvoa korkeammasta hinnasta. Yhtiön ainoa osakas ennen osakemerkintöjä oli sen emoyhtiö, joka myös suunnitellun järjestelyn toteuduttua jatkoi edelleen yhtiön merkittävänä osakkaana.

Asiassa oli siten osakkeen arvostuksen osalta kysymys siitä, onko yhtiön osakkeen käyvän arvon katsottava merkintähetkellä ylittävän sen substanssiarvon.

Yhtiön osakkeilla ei ollut tehty luovutuksia, joissa maksettuja kauppahintoja olisi voitu käyttää osakkeiden arvostuksen perusteena. Verotuskäytännössä julkisesti noteeraamattoman yhtiön osakkeen käypänä arvona on yleensä pidetty yhtiön substanssi- ja tuottoarvojen keskiarvoa. Substanssiarvoa on pidetty osakkeen arvostamisessa vähimmäistasona, jota on käytetty, kun osakkeelle laskettavissa oleva tuottoarvo on jäänyt substanssiarvoa pienemmäksi.

KHO katsoi ratkaisun perusteluissaan, että puolestaan vuosikirjaratkaisussa KHO 2016:18 on poikettu edellä mainitusta verotuskäytännöstä. Ratkaisussa KHO:2016:18 kysymys oli asianajotoimintaa harjoittavasta yrityksestä, jonka osakkaina oli pelkästään ko. palveluita tarjoavia asiantuntijoita, joista yhdelläkään ei ollut määräysvaltaa yhtiössä. Yhtiön osakassopimuksen ehtojen takia osakkeista ei voitu niitä myytäessä saada substanssiarvoa korkeampaa hintaa. Tällöin KHO katsoi, että julkisesti noteeraamattoman yhtiön osakkeen käypänä arvona voitiin pitää substanssiarvoa.

KHO sovelsi nyt käsillä olevassa ratkaisussaan avainhenkilöiden sitouttamisessa noteeraamattoman yhtiön osakkeen käyvän arvon määrittämisessä vakiintuneen käytännön mukaisesti ns. pääsääntöä, eli yhtiön osakkeen käypä arvo määritettiin yhtiön substanssi- ja tuottoarvon keskiarvon perusteella. Perusteluista voidaan huomioida seuraavat merkittävät seikat:

  • Pääsäännöstä ei ollut syytä poiketa pelkästään sillä perusteella, että osakassopimuksen ehtojen mukaan avainhenkilöt eivät voineet yhtiön osakkeita myydessään saada niistä substanssiarvoa korkeampaa hintaa.
  • Yhtiön ainoa osakas, yhtiön emoyhtiö, jatkaisi myös suunnitellun järjestelyn toteuduttua yhtiön merkittävänä osakkaana.
  • KHO:n mukaan asiassa ei ollut kysymys luonteeltaan vuosikirjaratkaisussa KHO 2016:18 tarkoitettuun asiantuntijayhtiöön rinnastuvasta yhtiöstä eikä asiassa ollut perustetta poiketa edellä selostetusta julkisesti noteeraamattoman yhtiön osakkeen arvostamista koskevasta käytännöstä.

RATKAISUN LAAJEMPI MERKITYS

Ratkaisu KHO:2023:23 vahvistanee vallitsevaa oikeustilaa siitä, että julkisesti noteeraamattoman yhtiön osakkeen käypä arvo määritetään yleensä yhtiön substanssi- ja tuottoarvon keskiarvon perusteella.

KHO:2023:23 -ratkaisu ei ole syrjäyttänyt “naken in naken ut” -periaatetta.

Näin ollen “naken in naken ut” -periaatetta voidaan soveltaa jatkossakin tietyissä tilanteissa, mutta sen soveltaminen on tapauskohtaista ja riippuu monista tekijöistä, kuten;

  • Millainen yritys ja sen liiketoiminta on kyseessä;
  • Millaisille omistajille yhtiön osakkuus ja määräysvalta jakautuu;
  • Millaisia ehtoja osakassopimuksessa on sovittu.

Pitkällä tähtäimellä ratkaisu vaikuttanee siihen, miten yrityksen osakkeiden käypää arvoa määritellään ja miten avainhenkilöiden sitouttamista kannattaa vallitseva oikeustila ja veronäkökulmat huomioiden toteuttaa.

VINKIT SITOUTTAMISTA SUUNNITTELEVILLE YHTIÖILLE

▶ Yhtiöiden osakkaiden ja työntekijöiden sitouttaminen on hyvä suunnitella tarkkaan vallitsevat olosuhteet ja oikeuskäytäntö huomioiden;

▶ Yhtiön kannattaa aina laatia osakassopimus, ja sen ehtojen ja sisällön laatimisessa on suositeltua konsultoida vero- ja lakiasiantuntijaa, jotta voidaan myös ennakoida halutunlainen verotuksellinen vaikutus osakkeita myytäessä;

Muun kuin ns. pääsäännön mukaisen substanssi- ja tuottoarvon keskiarvon käyttö osakkeen käyvän arvon määrittämisessä edellyttää harkintaa ja verovelvollisen laajempaa selvitystä vallitsevan oikeuskäytännön soveltuvuudesta. Osakassopimuksissaan osakkeen luovutushintaa koskevia rajoitusehtoja soveltavien asiantuntijapalveluita tarjoavien yritysten kannattaa tarkistaa tarkkaan, soveltuuko ”naken in, naken ut” -periaate heidän toimintaansa.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla haluamme auttaa sinua ja yritystäsi osakassopimusta, osakkaiden omistusta, osakkeiden luovutusta sekä verotusta koskevissa vero- ja lakikysymyksissä. Meihin voit olla yhteydessä myös, jos vasta kartoitat vaihtoehtoja.

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.