Hae sivustolta

Kuinka yrityksen sukupolvenvaihdos voi säästää rahaa?

Sukupolvenvaihdoksen asianmukaisella suunnittelulla ja toteuttamisella voi aikaansaada huomattavaakin verotuksellista hyötyä.

Bettina Miettinen

Julkaistu 02.05.2022

Yrittäjä, pohdituttaako yritystoimintasi tulevaisuus esimerkiksi eläköitymisen kynnyksellä? Sukupolvenvaihdos on erinomainen keino varmistaa yritystoiminnan jatkuvuus.

Yritystoiminnan sukupuolenvaihdoksessa on kyse siitä, kun halutaan siirtää yritystoimintaa sitä jatkavalle henkilölle, joka voi olla perheenjäsen taikka täysin ulkopuolinen taho. 

Yrittäjä, tiesitkö, että sukupolvenvaihdoksen asianmukaisella suunnittelulla ja toteuttamisella voit aikaansaada huomattavaakin verotuksellista hyötyä ja pystyt varmistamaan, että sekä yritystoiminnasta luopujan että yritystoiminnan jatkajan toiveet ja tavoitteet järjestelyn osalta tulevat huomioiduiksi.

Tässä blogikirjoituksessa havainnollistetaan mahdollisia tapoja toteuttaa sukupolvenvaihdos ja niihin liittyviä verotusnäkökulmia. Tämä on ensimmäinen osa kaksiosaisesta sukupolvenvaihdosblogisarjastamme. Toisessa osassa keskitymme erityisesti sukupolvenvaihdoksen erityiskysymyksiin kuin myös sukupolvenvaihdoksen suunnittelumahdollisuuksiin.

SUKUPOLVENVAIHDOSTA EDELTÄVÄT TOIMENPITEET

Ennen kuin sukupolvenvaihdosta voidaan ryhtyä viemään eteenpäin, on syytä kartoittaa, pohtia ja huomioida ainakin seuraavia seikkoja.

Suunnitellulla sukupolvenvaihdoksella pystyt varmistamaan sekä yritystoiminnasta luopujan, että yritystoiminnan jatkajan toiveet ja tavoitteet tulevat järjestelyn osalta huomioiduiksi.

Ensinnäkin yritystoiminnalle tulee löytää jatkaja. Jatkaja voi löytyä perhepiiristä tai se voi olla myös perheen ulkopuolinen taho – esimerkiksi yrityksen nykyisessä johdossa toimiva henkilö. Lisäksi tulee pohtia, onko tulevia jatkajia yksi vai useampi.

Mikäli yritystoiminta halutaan siirtää luopujan lapsille, tulee ratkaista, jatkavatko kaikki lapset tasapuolisesti vai siirretäänkö yritystoiminta jollekin lapsista, joka on esimerkiksi jo ollut mukana yrityksen toiminnassa. Voi myös olla niin, että kaikki lapset ovat kiinnostuneita jatkamaan yritystoimintaa, jolloin yritystoiminta on luontaista siirtää kaikille tasapuolisesti.

Toisena huomionarvoisena seikkana on syytä pohtia yritystoiminnasta luopujan roolia tulevaisuudessa – tarvitseeko luopuja edelleen tasaista kassavirtaa yritystoiminnasta, riittääkö ns. kertakorvaus vai kannattaako luopujan luopua toiminnasta kokonaan vastikkeetta.

Kolmantena asiana tulee pohtia, pitääkö yritystoimintaa järjestellä, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin sekä jatkajan tavoitteita että vastaisi luopujan tahtotilaa. Esimerkkinä usein hyväksi todetusta sukupolvenvaihdoksen valmistelutoimesta yrityksessä voidaan mainita jakautuminen, jolla eriytetään jatkettava yritysvarallisuus muusta varallisuudesta.

Neljäntenä keskeisenä asiana kannattaa suunnitella, millä aikataululla sukupolvenvaihdos halutaan toteuttaa, eli toteutetaanko se vaiheittain vai kerralla.

Viidentenä huomionarvoisena seikkana tulee etukäteen ratkaista rahoituksen järjestäminen, mikäli sukupolvenvaihdosta ei toteuteta täysin vastikkeetta. Siinäkin tilanteessa tulee huomioida mahdollisten lahjaveroseuraamusten rahoitustarpeet.

Rahoituksen osalta on mahdollista hyödyntää yrityksen varoja tai käyttää erilaisia lainajärjestelyitä. Luopujalle voidaan myös pidättää osinko-oikeus myytyihin tai lahjoitettuihin osakkeisiin, jotta luopujalle kertyy tarvittava määrä kassavirtaa myös luopumisen jälkeen.

SUKUPOLVENVAIHDOKSEN TOTEUTTAMISTAPOJA JA NIIDEN VEROTUS

Yleistä

Sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla – jokainen toteutettava sukupolvenvaihdos on erilainen, joten yhtä oikeaa toteuttamistapaa ei ole, vaan toteuttamistapa tulee valita sekä jatkajan että luovuttajan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoja ovat muun ohella lahjoitus tai kauppa. Lisäksi kyseeseen voivat tulla osakeannin toteuttaminen tai omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen.

Tässä blogissa olemme keskittyneet ainoastaan osakekaupalla ja lahjoituksella sekä niin sanotulla lahjanluonteisella kaupalla toteutettavan sukupolvenvaihdoksen verotuskysymyksiin.

Toteuttamistapaan vaikuttaa lisäksi se, halutaanko sukupolvenvaihdos toteuttaa luopujan perhepiirissä vai onko tarkoitus, että ulkopuolinen taho jatkaa liiketoimintaa.

Lahjoitus

Mikäli kyseeseen tulee perhepiirissä toteutettava sukupolvenvaihdos, valitaan toteuttamistavaksi usein vastikkeeton lahjoitus. Tällöin yritystoiminnasta luopujalle (lahjoittajalle) ei synny lainkaan luovutusvoittoa taikka luovutustappiota tuloverotuksessa. Lisäksi yritystoiminnan jatkajan (lahjan saaja) voi olla tietyin edellytyksin mahdollista osittain vapautua lahjaverosta. Tähän liittyy muutamia edellytyksiä, joiden täyttyessä lahjaveroa ei määrätä jatkajalle eli lahjan saajalle pääsäännön mukaan, eli lahjana saadun omaisuuden käyvän arvon mukaan. Sen sijaan lahjaveroa huojennetaan osittain.

Lahjaveronhuojennuksen edellytykset lyhyesti:

✔ osakekannasta on lahjoitettava vähintään 10 %
✔ lahjan kohteena on yritystoimintaa harjoittava yhtiö ja
✔ lahjansaaja jatkaa yritystoimintaa (esimerkiksi hallituksen varsinaisena jäsenenä).

Alihintainen kauppa

Lahjaveron täysi veronhuojennus voi tulla kyseeseen ns. alihintaisessa kaupassa. Pääsäännön mukaan verotettavaa lahjaa syntyy alihintaisessa kaupassa, mikäli sovittu kauppahinta on 75 % käyvästä arvosta tai tämän alle. Tällöin kauppahinnan ja käyvän arvon välinen erotus katsotaan kokonaisuudessaan ostajan saamaksi verotettavaksi lahjaksi.

Jos kuitenkin sukupolvenvaihdos toteutetaan kaupalla, jossa yritystoimintaa jatkava yksityishenkilö maksaa kauppahintaa yli 50 % käyvästä arvosta, huojennetaan lahjavero kokonaisuudessaan, mikäli lahjaveron huojennuksen yllä mainitut edellytykset muutoin täyttyvät.

Mikäli sukupolvenvaihdos toteutetaan vastikkeellisena luovutuksena eli kauppana tai vaihtona, voi yritystoiminnasta luopuva tietyn edellytyksin vapautua kokonaan luovutusvoittoverosta, joka muuten olisi 30/34 % luovutuksesta muodostuvasta voitosta.

Yritystoiminnasta kauppana tai vaihtona luopuvan luovutusvoittoveron vapautuksen yleiset edellytykset:

✔ on myytävä vähintään 10 % (voidaan myydä myös kahdelle henkilölle yhteisomistukseen)
✔ ostaja on lain määrittelemä lähisukulainen yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa
✔ myyjän tulee olla omistanut myytävät osakkeet vähintään 10 vuoden ajan.

Perintötilanne

Perintöveroa voidaan huojentaa, mikäli perintö- tai testamenttivarallisuuteen sisältyy yritys tai sen osa. Perintötilanteessa perintöveron huojennus soveltuu samoin edellytyksin kuin yllä kuvailtu lahjaveron huojennus. Perintötilanteessa voi haasteeksi muodostua perinnönsaajan alaikäisyys – tällöin veronhuojennukset eivät sovellu, sillä alaikäinen ei voi toimia esimerkiksi hallituksen jäsenenä tai jatkaa yritystoimintaa.

HUOJENNUKSEN LASKEMINEN

Sukupolvenvaihdoshuojennus lasketaan perustuen osakkeen edelliseen vahvistettuun vertailuarvoon, joka löytyy yrityksen verotuspäätökseltä sekä Verohallinnon sivuilta. Huojennustilanteessa yllä mainittujen edellytysten soveltuessa lahja- tai perintöveroa ei määrätä yritysvarallisuuden käyvästä arvosta vaan arvosta, joka vastaa 40 % osakkeen vertailuarvoa.

VERONHUOJENNUKSEN MENETTÄMINEN

Veronhuojennukset voidaan menettää, mikäli osakkeet tai huojennuksen perusteena ollut yritystoiminta luovutetaan ennen laissa määrättyä määräaikaa.

Tilanteessa, jossa sukupolvenvaihdos on toteutettu vastikkeellisena luovutuksena (kauppana tai vaihtona), ja mikäli luovutusvoitto on ollut tuloverolain huojennussäännösten nojalla luovuttajalle verovapaa, tulee ostajan pitää osakkeet omistuksessaan viisi vuotta kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja myy osakkeet ennen kuin viisi vuotta on kulunut, tulee luovuttajan osalta huojennettu vero maksuun jatkoluovuttajalle.

Mikäli sukupolvenvaihdos on toteutettu lahjana tai tapahtunut perinnön kautta, voidaan jatkajalle myönnetty veronhuojennus menettää, jos jatkaja luovuttaa pääosan huojennuksen kohteesta ennen kuin viisi vuotta on kulunut lahja- tai perintöverotuksen toimittamispäivästä. Veronhuojennuksen menettäminen tarkoittaa käytännössä, että huojennettu veron määrä määrätään maksettavaksi 20 % korotettuna.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla olemme apunasi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä sekä avustamme tarvittavien hakemusten valmistelussa. Avustamme ennakkoperintään ja verokortteihin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä, työnantajia kuin palkkahallinnon ammattilaisiakin. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.