Hae sivustolta

Älä unohda ihmisiä yrityskaupoissa

Kulttuurillisella integraatiolla on merkittävä rooli toiminnan sujuvaan jatkumiseen sekä henkilöstön sitoutumiseen yrityskaupan jälkeen. Näillä vinkellä kohti onnistunutta yrityskauppaa!

Johanna Kannisto

Mia Häyrinen

Julkaistu 23.10.2023

Johtamis- ja organisaatiokulttuurien integraatio yrityskaupoissa  

Kulttuurillisella integraatiolla on merkittävä rooli toiminnan sujuvaan jatkumiseen sekä henkilöstön sitoutumiseen yrityskaupan jälkeen. Kulttuurien yhteensopimattomuus tai se, ettei integraatioon valmistauduta huolella, on edelleen yksi pääasiallisista syistä yrityskauppojen epäonnistumiseen ja tavoiteltujen synergioiden toteutumatta jäämiseen. Kun on kyse johtamis- ja organisaatiokulttuurien integraatiosta yrityskaupoissa, on kyse meistä ihmisistä ja siitä, miten me koemme yrityskaupan ja sen tavoitteet.   

Jokainen yrityskauppa on erilainen ja uniikki kokonaisuus. Yrityskaupan tavoitteiden tulisi olla linkitetty konkreettisesti ja ymmärrettävästi hankkivan yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Yrityskauppaprosessia johtavilla henkilöillä tulisi olla selkeä käsitys omasta roolistaan, jotta itse yrityskauppaan ja sen jälkeiseen integraatioon sitoutumisen aste olisi mahdollisimman korkea.  

Organisaatiokulttuuri muodostuu organisaation jäsenten välille  

Organisaatiokulttuurin keskiössä ovat kaikki organisaation jäsenet, ja organisaatiokulttuuri muodostuu jäsentensä välisessä vuorovaikutuksessa. Kulttuuria muokkaavat ihmisten taustat, arvot ja käytännöt. Eri-ikäisiin yrityksiin on kerrostunut vuosien saatossa erilaisia organisaatiokulttuuriin vaikuttavia käytäntöjä ja arvoja. Organisaatiokulttuurissa ei ole kyse ympäripyöreistä sanoista, vaan kulttuuri on keskeinen tekijä esimerkiksi työntekijöiden houkuttelemisessa ja työntekijöiden sitoutumisessa. Organisaatiokulttuuri onkin keskeinen tekijä menestyksekkäässä liiketoiminnan harjoittamisessa. 

Organisaatiokulttuurin merkityksen korostuminen  

Yrityskauppatilanne luo riskin kulttuurisesta yhteensopimattomuudesta, kun hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön erilaisia organisaatiokulttuureita sovitetaan yhteen. Kulttuurien integraatioon sisältyykin samaan tapaan riskejä kuin esimerkiksi kohdeyhtiön talouteen. Lähtökohtaisesti yrityskaupan jälkeiset riskit poissuljetaan kohdeyhtiöön tehtävillä due diligence -tarkastuksilla. 

Organisaatiokulttuurien yhdistämisen onnistumisella on ratkaiseva vaikutus siihen, saavutetaanko yrityskaupalla tavoitellut synergiaedut. Organisaatiokulttuurin merkitys korostuukin, kun mitataan yrityskaupan ja sen tavoitteiden onnistumista. Tämän takia suosittelemme laajentamaan due diligence -prosessit kattamaan myös organisaatiokulttuurin sekä johtamiskäytännöt. 

Lisäksi jo yrityskaupan suunnitteluvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää miettiä, onko kohdeyritys tarkoituksenmukaista integroida hankkivan yrityksen kulttuuriin vai tulisiko kohdeyrityksellä olla mahdollisuus säilyttää oma kulttuurinsa ja jatkaa itsenäisenä yksikkönä. Sopivan integraatiomallin suunnittelu ja valinta tulee aloittaa jo yrityskaupan neuvotteluvaiheessa.  

Autamme yrityskaupan onnistumisessa kokonaisvaltaisesti 

Me Alderilla autamme yritystänne löytämään avaimet onnistuneeseen yrityskauppaan. Tarjoamme niin vero- ja juridisen due diligence kartoituksen kuin myös yrityskaupan yhteydessä tehtävän johtamis- ja organisaatiokulttuurien kartoituksen.

Yrityskaupan yhteydessä tehtävällä johtamis- ja organisaatiokulttuurien kartoituksella tarkastellaan hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön organisaatiokulttuuria, toimintaa ohjaavia keskeisiä arvoja, päivittäisiä toimintatapoja ja vuorovaikutusta organisaation eri jäsenten välillä. Tavoitteena on kartoittaa, muodostavatko hankkivan yhtiön ja kohdeyhtiön johtamis- ja organisaatiokulttuurien erot esteitä yrityskaupan onnistumiselle. Kartoituksen tulosten perusteella hankkiva yhtiö pystyy arvioimaan, mihin osa-alueisiin yrityskaupan toteutuksen jälkeen tulisi kiinnittää huomiota, jotta integraatio onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.