Hae sivustolta

Yritysten veroilmoituksiin tärkeitä muutoksia

Kevään veroilmoituskausi on tuonut tullessaan joitain tärkeitä muutoksia yritysten vuotta 2020 koskeviin veroilmoituksiin.

Julkaistu 28.04.2021

Kevään veroilmoituskausi on tuonut tullessaan joitain tärkeitä muutoksia yritysten vuotta 2020 koskeviin veroilmoituksiin.

Näistä muutoksista keskeisimmät ovat:

 • Yhteisöjen tulonlähdejaon poistuminen
 • Koneiden ja laitteiden korotetut poistot

Lisäksi viime vuoden tapaan Verohallinto on pidentänyt poikkeusolojen vuoksi myös vuoden 2020 yhteisöjen ja yhteisetuuksien veroilmoitusten määräaikaa kuukaudella koronatilanteesta johtuen.

Ne yhteisöt, joiden tilikausi on päättynyt 31.12.2020 voivat antaa vuotta 2020 koskevan veroilmoituksen viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (31.5.2021).

 YHTEISÖJEN TULONLÄHDEJAKO POISTUU

Verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa tulee huomioida eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistuminen, joka koskee tuloverolain (TVL) 3 §:ssä tarkoitettuja yhteisöjä, kuten osakeyhtiöitä ja osuuskuntia.

Lakimuutosten (HE 257/2018 vp) myötä vuoden 2020 verotuksessa yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) mukaan yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että osalta yhteisöistä tuloverolain mukaan verotettava henkilökohtainen tulolähde poistuu ja jatkossa veroilmoituksella yhteisön tuloja ei jaotella eri tulolähteille.

Aiemmin yhteisön muun toiminnan tulolähteeseen kuulunut omaisuus kuuluu jatkossa pääsääntöisesti yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, ”muuhun omaisuuteen”. Muuhun omaisuuteen katsotaan kuuluvan se yhteisön varallisuus, joka ei palvele yhteisön elinkeinotoimintaa.

Vähentämättä olevat henkilökohtaisen tulolähteen tappiot voidaan vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteessä niiden jäljellä olevana vähentämisaikana.

Vanhan TVL-tulolähteen luovutustappiot voidaan vähentää tietyin rajoituksin, ensisijaisesti muun omaisuuden luovutusvoitosta ja toissijaisesti siirtymäsäännösten mukaan käyttöomaisuuskiinteistöjen tai käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta syntyneestä voitoista. Poikkeuksena tähän ovat muuhun omaisuuteen kuuluvat tulonhankkimiskäytössä olevat kiinteistöt, joiden osalta luovutustappion voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta.

Maataloutta yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen ei kuitenkaan koske, vaan sitä koskeva vuoden 2020 veroilmoitus toimitetaan aiempaan tapaan maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Uudet säännökset eivät koske myöskään luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden tai yhteisetuuksien verotusta.

Tulolähdejaon poistaminen ei koske myöskään:

 • yleishyödyllisiä yhteisöjä
 • julkisyhteisöjä
 • muita tuloverolaissa tarkoitettuja osittain verovapaita yhteisöjä
 • ulkomaisia kuolinpesiä
 • asunto-osakeyhtiötä
 • keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä

Edellä mainittuihin sovelletaan verotuksessa jatkossakin elinkeinoverolakia vain heidän mahdollisesti harjoittaman elinkeinotoiminnan osalta.

KONEIDEN JA LAITTEIDEN KOROTETUT POISTOT

Vuosien 2020–2023 veroilmoituksissa voidaan tehdä maksimissaan 50 prosentin poistot koneista, kalustosta ja muuhun niihin verrattavista irtaimesta käyttöomaisuudesta. Tuplapoistoa sovelletaan asiaa koskevan uuden lain myötä nyt aiempaa laajemmin myös muihin, kun tuotantotoimintaan tarkoitettuihin investointeihin. Aiemmalla kierroksella korotetut poistot koskivat ainoastaan tuotannollisia kone-, laite- ja rakennusinvestointeja.

Nyt sovellettavan lain myötä korotetut poistot koskevat kaikkia verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käyttöön tulevia kone- ja laiteinvestointeja.  

Korotettuja poistoja tekevä verovelvollinen voi harjoittaa myös esimerkiksi palvelujen tuottamista. Lain tavoitteena on yritysinvestointien kannustaminen.

Korotettuja poistoja mahdollistavaa lakia sovelletaan verovuosilta 2020–2023 toimitettavissa verotuksissa.

Edellytyksenä tuplapoistojen vähentämiselle verotuksessa on se, että:

 • hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa
 • käyttöön ottamisen ajankohdasta esitetään luotettava selvitys verotuksen toimittamista varten (esitettävä Verohallinnon pyytäessä)
 • irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot on kirjanpidossa eritelty (helposti erotettavissa muista menoista).

Yritysten on tärkeä huomioida, että oikeus korotettujen poistojen tekemiseen koskee vain koneita ja laitteita, eikä niitä siten voi vuosina 2020–2023 tehdä rakennuksista.

Korotetun poiston edellytyksenä on, että sen kohteena oleva kone tai laite on:

 • verovelvollisen uutena hankkima
 • uuden lain voimassaoloaikana käyttöönotettu (1.1.2020 alkaen)
 • verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä.

Lisäksi koneen tai laitteen tulee kuulua EVL 30 §:n tai MVL 8 §:n soveltamisalaan.

Korotetun poiston merkitseminen vuoden 2020 veroilmoituksessa:

 • merkitse Verohallinnon lomakkeella 62 kohdassa ”säännönmukainen poisto” 25 %:n poisto
 • merkitse kohdassa ”lisäpoisto ja veronhuojennuspoisto” korotetun poiston määrä (säännönmukaisen poiston ylittävä osa)
 • Ilmoita kohdassa ”lisäykset” myös sellaiset investoinnit, joista yhtiö tekee korotetut poistot.
 • muista täyttää myös erillinen kohta ”erittely veronhuojennuspoistoista”, jossa eritellään investointien määrät ja poistojen määrät.

YRITYKSIÄ KOSKEVA VUODEN 2020 VEROILMOITUKSEN MUISTILISTA

✔ Jätä veroilmoitus viimeistään 31.5.2021 (mikäli tilikausi on päättynyt 31.12.2020). Tässä tilanteessa veroilmoituksen jättämiselle annettua lisäaikaa ei tarvitse erikseen hakea, eikä lisäajalta määrätä myöhästymismaksua

✔ Tarkista koskeeko yhteisöjen tulonlähdejaon poistuminen yritystäsi ja huomioi muutokset veroilmoittamisessa

✔ Tarkista onko sinulla oikeus koneiden ja laitteiden korotettuun poistoon ja onko sen hyödyntäminen verotuksellisesti järkevää

MUITA VINKKEJÄ VEROILMOITUKSIEN VALMISTELUUN

Tarkista poistopohjan oikeellisuus

Käyttöomaisuuden tasearvon ja EVL-menojäännöksen ero tulisi selittyä taseen poistoerolla ja hyllypoistolla. Mahdollinen ero voi johtua aiempien vuosien virheellisestä raportoinnista ja erot on suositeltavaa tutkia, jotta vältytään virheelliseltä poistomenettelyltä verotuksessa.

 • Muista huomioida elinkeinotoiminnasta johtuneen velan koron vähennyskelpoisuuden rajoitukset sekä laajentunut koron käsite

Muutokset korkojen vähennysoikeutta koskevaan EVL 18 a §:n soveltamisalaan tulivat voimaan 1.1.2019 alkaen. Rajoituksia sovelletaan kokonaisuudessaan, kun yhteisön kokonaisnettokorkomenot (korkomenot – korkotulot) ylittävät 500 000 euroa verovuoden aikana. Muista tässä tapauksessa täyttää veroilmoituksen liitelomake 81.

Korkomenon käsitteeseen on syytä kiinnittää erityishuomioita, sillä korkorajoitussäännöstä sovellettaessa korolla tarkoitetaan tavanomaisten korkosuoritusten lisäksi myös vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyviä suorituksia, joita ei verotus- ja oikeuskäytännössä tavallisesti pidetä korkona.

 • Muista vaatia mahdollisten ulkomaisten verojen hyvitykset veroilmoituksella

Jos samasta tulosta on maksettu veroa sekä Suomeen että ulkomaille, voidaan maiden välisen verosopimuksen mukaisesti kaksinkertaisen verotuksen poistamista vaatia veroilmoituksen liitelomakkeella 70.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla olemme apunasi kaikissa verotusta koskevissa kysymyksissä sekä avustamme tarvittavien hakemusten valmistelussa. Avustamme ennakkoperintään ja verokortteihin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä, työnantajia kuin palkkahallinnon ammattilaisiakin. 

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.