Hae sivustolta

Verovastuullisuuden raportointi – Uhkakuvista mahdollisuuksiin 

Vastuullisuuden osoitukseksi tarkoitettu maininta Suomeen maksetuista veroista jättääkin avoimeksi useita verovastuullisuuden näkökulmasta keskeisiä osa-alueita.  

Julkaistu 24.10.2022

Monien pienten ja keskisuurten pörssiyhtiöiden verovastuullisuuden raportoinnissa on selvityksemme mukaan parantamisen varaa. Vaikka pieni osa selvityksemme kohteena olleista yhtiöistä raportoi jo kattavasti verotuksen vastuullisuudesta, useissa vastuullisuusraporteissa verovastuullisuus typistetään mainintaan Suomeen maksettavista veroista.

Maininta Suomeen maksetuista veroista on viestinnällisesti ymmärrettävä, koska verojen maksu on merkittävä osa yrityksen yhteiskuntavastuuta, ja Verohallinnon asennetutkimusten mukaan yritykset suhtautuvat pääosin myönteisesti verojen maksuun. Verojen maksamista myös pidetään Suomessa tärkeänä kansalaisvelvollisuutena. Itsessään maininta Suomeen maksetuista veroista ei kuitenkaan kerro verovelvoitteiden hoitamisen vastuullisuudesta.  

Maininta Suomeen maksetuista veroista ei esimerkiksi kerro siitä, miten yhtiö on varmistanut, että veroilmoitukset on annettu Suomen veroviranomaisille ajallaan ja oikean sisältöisinä. Verovastuullisuuden tiivistäminen Suomeen maksettuihin veroihin sisältää myös oletuksen siitä, että verot piti alun perinkin maksaa juuri Suomeen. Toteamus jättää kuitenkin piiloon sen, millaisin prosessein yhtiö on varmistanut, onko verojen maksu Suomeen linjassa yhtiön arvoketjun ja liiketoimintamallin kanssa, ja miten yhtiö on varmistanut, että sille ei muodostu toimintamallin takia ulkomaille kiinteitä toimipaikkoja.

Vastuullisuuden osoitukseksi tarkoitettu maininta Suomeen maksetuista veroista jättääkin avoimeksi useita verovastuullisuuden näkökulmasta keskeisiä osa-alueita.  

Verotuksen vastuullisuusraportointi ei ole helppoa, koska prosessien luominen vie aikaa ja resursseja. Myös jatkuva tietojen kerääminen ja raportointi tarkoittaa lisätöitä talousosastoille ja verotiimeille. Raportointiin valmistautumisen voi kuitenkin kääntää kilpailueduksi, kun huomion keskipisteeksi otetaan liiketoiminta ja arvoketjut. Parhaimmillaan verovastuullisuudesta raportoiminen luokin mahdollisuuksia arvioida, vastaako esimerkiksi siirtohinnoittelumalli todellista liiketoimintamallia ja onko veroasioiden riskienhallinta sekä vastuut ajan tasalla. Lisäksi sisäisten prosessien kehittämisen yhteydessä voi paljastua aukkoja esimerkiksi veroilmoitusprosesseissa. Sisäisiin prosesseihin käytetty aika myös helpottaa ulkoista raportointia; Kun on selvää, mitä tehdään, verostrategiasta ja sisäisistä prosesseista on myös yksinkertaisempaa raportoida ulospäin.  

Hallinnollisen taakan lisäksi verovastuullisuuden raportointiin liitetään usein riski liikesalaisuuksien paljastumisesta. Huoli koskee etenkin kilpailijoiden saamia tietoja tuotteiden katteista. Vaikka huoli liikesalaisuuksien paljastumisesta on ymmärrettävä, väite on mielestäni kyseenalaistettavissa. Pörssiyhtiöt raportoivat jo tälläkin hetkellä laajasti liiketoiminnastaan, toimintamaistaan ja henkilöstöstään esimerkiksi vuosikertomuksissa ja vastuullisuusraporteissa.

Yhteiskuntavastuun raportointiin sovellettavien Global Reporting Initiative -standardien mukainen verotuksen maakohtainen raportointi laajentaisi nimenomaisesti verotukseen vaikuttavista eristä raportoitavaa tietomäärää. Vastaavia tietoja tulokseen vaikuttavista eristä on kuitenkin saatavilla myös tilinpäätöstiedoista. Jos nimenomaisesti verotuksellisen tiedon maakohtainen raportointi luo riskin liikesalaisuuksien paljastumisesta, herää kysymys, luovatko yrityksen verojärjestelyt sellaista kilpailuetua, joka ei kestä julkista tarkastelua. Raportoinnin kehittäminen luo siten mahdollisuuksia sisäiseen keskusteluun yrityksen toimintamallista verotusta laajemminkin. 

Kolmas usein toistuva peruste verovastuullisuuden raportointia vastaan on mahdollisuus verotietojen vääriin tulkintoihin. Verotus on monimutkaista ja vaatii tulkintaa, ja esimerkiksi verotukselliset tappiot tietyssä valtiossa voivat herättää kysymyksiä siitä, miten verotuksen tappiot ovat muodostuneet. Vaikka verotus on monimutkaista etenkin kansainvälisessä kontekstissa, uskaltaisin väittää, että verotukseen liittyvien tietojen ja verotukseen vaikuttavien päätösten avaaminen vastuullisuusraporteissa lisäisi ymmärrystä verotukseen vaikuttavista järjestelyistä ja loisi mahdollisuuksia keskustelulle oikeiden tietojen valossa. Verotukseen liittyvien ratkaisujen taustoitus ja järjestelyistä kertominen kehittäisivät myös julkista keskustelua reilusta ja oikeudenmukaisesta verotuksesta sen sijaan, että keskustelua ohjaa epämääräinen aggressiivisen verosuunnittelun käsite.   

Mielestämme verotuksen vastuullisuusraportointi tulisi nähdä ensisijaisesti mahdollisuutena kehittää sisäisiä toimintatapoja ja päätöksentekoa. Koska merkittävä osa yrityksistä suhtautuu tutkitun myönteisesti verojen maksuun, ja merkittävä osa yrityksistä pyrkii kokemustemme mukaan toimimaan ennakollisesti oikein, raportoinnin voisi myös nähdä keinona kertoa sidosryhmille parhaista toimintatavoista sekä mahdollisuutena oppia muilta. 

Haluamme olla avuksi!

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.