Hae sivustolta

Vaatimukset verotietojen julkisuudelle kasvavat

Vaatimukset verotietojen avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle kasvavat julkisen maakohtaisen raportoinnin myötä. Lue suuryrityksiä koskevasta raportointivelvoitteesta!

Julkaistu 19.01.2023

Vaatimukset verotietojen avoimuudelle ja läpinäkyvyydelle kasvavat julkisen maakohtaisen raportoinnin myötä. Vaatimukset liittyvät tavoitteisiin kitkeä aggressiivista verosuunnittelua sekä laajempiin odotuksiin yritysten yhteiskuntavastuusta ja sen raportoinnista.

Osana tätä kehityssuuntaa Euroopan unionin (EU) alueella toimivilta suuryrityksiltä edellytetään jatkossa julkista maakohtaista raportointia. Raportointivelvoitteen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa keskustelu siitä, vastaako yrityksen tuloverojen maantieteellinen kohdentuminen tosiasiallista taloudellista toimintaa eri valtioissa; toisin sanoen, maksaako yritys tuloveroja niissä valtioissa, joissa se harjoittaa toimintaa.

Raportointivelvoitteiden aikataulu

Julkista maakohtaista raportointia koskeva direktiivi hyväksyttiin joulukuussa 2021. EU:n jäsenvaltioiden tulee implementoida direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä siten, että yritysten tulee soveltaa direktiivin säännöksiä viimeistään kesäkuussa 2024 tai sen jälkeen alkavien tilikausien osalta. Vaikka direktiivin implementointi Suomessa on vielä kesken, suomalaisten suuryritysten tulee olla tarkkana, sillä osa EU:n jäsenvaltioista on jo edennyt direktiivin implementoinnissa. Esimerkiksi Romaniassa uusia säännöksiä sovelletaan jo 1.1.2023 alkaen. Raportointivelvoitteen soveltumista muissa EU:n jäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävien konsernien romanialaisiin tytäryhtiöihin ei kuitenkaan ole vielä täsmennetty.  

Raportointivelvoite koskee monikansallisia konserneja ja suuryrityksiä

Julkinen maakohtainen raportointi koskee monikansallisia konserneja ja yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Raja-arvo on sama kuin jo nyt Verohallinnolle tehtävässä maakohtaisessa raportoinnissa. Raportointivelvoite koskee konserneja, joiden emoyhtiö sijaitsee EU:n jäsenvaltiossa sekä sellaisia konserneja, joiden emoyhtiö sijaitsee EU:n ulkopuolella, mutta joilla on EU-alueella vaatimukset täyttävä tytäryhtiö tai sivuliike. Verkkosivuilla julkaistavan raportin tulee olla saatavilla vähintään viisi vuotta sen julkaisusta. Lisäksi raportti tulee toimittaa rekisteriviranomaisille.

Raportoinnin sisältö

Direktiivin edellyttämän raportoinnin sisältö on laaja. Raportoinnin tulee sisältää EU-valtioittain seuraavat tiedot:

  • Toiminnan luonne
  • Työntekijöiden määrä
  • Nettoliikevaihto
  • Voitto tai tappio ennen veroja
  • Kertyneet tuloverot kyseisessä valtiossa
  • Maksetut tuloverot
  • Kertyneiden voittovarojen määrä

Lisäksi EU:n ulkopuolisten valtioiden osalta tulee antaa tiedot konsernitasoisesti.

Uhkakuvista mahdollisuuksiin

Raportointivelvoitteiden lisääntyminen kasvattaa yhtiöiden hallinnollista taakkaa. Vaikka julkista maakohtaista raportointia varten kerättävät tiedot olisivat jo tällä hetkellä konsernien käytössä, niiden julkistamiseen kannattaa varautua huolellisesti. Raportointiin valmistautuessa onkin suositeltavaa tarkastella myös sitä, ovatko sisäiset prosessit kunnossa, vastaavatko yhtiön veroratkaisut todellista liiketoimintamallia ja onko yhtiön veroasiat linjassa vastuullisuustavoitteiden kanssa. Julkista maakohtaista raportointia tulisikin tarkastella laajemmin verotuksen vastuullisuuden kautta ja mahdollisuutena kehittää sisäisiä toimintatapoja ja päätöksentekoa.

Haluamme olla avuksi!

Tarvitsetko apua raportoinnissa tai esimerkiksi sisäisten prosessien kartoittamisessa? Alderin kokeneet asiantuntijat auttavat ja tarjoavat kokonaisvaltaista palvelua yritysvastuuseen ja verovastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.