Hae sivustolta

Oikeudellinen due diligence yrityskaupoissa

Due diligence -tarkastuksella tarkoitetaan yleisesti yrityskaupan yhteydessä ostokohteen ennakkotarkastusta. Blogissa käymme läpi mitä tarkoitetaan oikeudellisella due diligencellä, miksi se on tarpeellinen ja minkälaisia asioita sen yhteydessä tarkastellaan.

Lauri Karppinen

Julkaistu 29.01.2024

Due Diligence -blogisarjamme toisessa osassa selvitetään yksityiskohtaisemmin mitä tarkoitetaan oikeudellisella due diligencellä, miksi se on tarpeellinen ja minkälaisia asioita sen yhteydessä tarkastellaan. Lue myös Due Diligence -blogisarjamme ensimmäinen osa ”Mikä on Due Diligence ja mitä sillä tarkoitetaan.

Mitä tarkoittaa oikeudellinen due diligence?

Due diligence -tarkastuksella tarkoitetaan yleisesti yrityskaupan yhteydessä ostokohteen ennakkotarkastusta. Due diligence -tarkastuksessa pyritään hankkimaan riittävä ymmärrys kaupan kohteesta ja sen taloudellisesta asemasta sekä selvittämään olennaisimmat kauppaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät.

Oikeudellinen due diligence (legal due diligence, LDD)  on yksi DD muiden joukossa, jonka tarkoituksena on selvittää kaupan kohteena olevan yhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan hankintaan liittyvät juridiset riskit ja mahdolliset esteet sekä identifioida muut kaupan toteuttamiseen, kauppahintaan, kaupan ehtoihin ja kauppakirjaan vaikuttavat seikat.  Tarkastelun kohteena ovat muun muassa osakkeiden siirrettävyyteen liittyvät asiat, yhtiöoikeudellinen dokumentaatio, kaupalliset sopimukset, henkilöstöön liittyvät asiat, riidat ja oikeudenkäynnit, immateriaalioikeudet sekä viranomaisluvat.

LDD:ssä esiin nousevilla havainnoilla voi usein olla suora vaikutus kauppakirjaan, mistä johtuen on suositeltavaa, että oikeudellisen DD:n tekijä avustaa myös kauppakirjan laatimisessa, jotta kaikki merkittävät kauppakirjaan vaikuttavat DD-havainnot tulevat myös kauppakirjan laatijan tietoon.

Oikeudellisen due diligencen yhteydessä tarkastettavat ja selvitettävät asiat

LDD:n asianmukainen laajuus riippuu kulloisenkin yrityskaupan erityispiirteistä sekä ostajan tiedontarpeen tasosta. Osakkeiden kaupassa osakkeisiin ja niiden siirrettävyyteen liittyvät asiat sekä muu yhtiöoikeudellinen dokumentaatio on korostuneen tärkeässä asemassa. Sen sijaan liiketoimintakaupassa tarkastelun keskiössä on siirrettävään liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät, sopimukset, vastuut ja henkilöstö. Tyypillisesti LDD:ssä tarkastellaan ainakin seuraavia asioita:

Omistus ja osakkeet

Osakekaupoissa yksi keskeisimpiä tehtäviä on varmistaa kaupan kohteen perustiedot: mitä osakkeita ollaan ostamassa, kuka osakkeet omistaa, ovatko osakkeet vapaasti luovutettavissa vai liittyykö niihin siirtorajoituksia, kuten esimerkiksi  panttauksia, sekä onko kohdeyhtiö laskenut liikkeelle myyjille tai kolmansille osapuolille osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuten optioita tai vaihtovelkakirjalainoja.

Yleinen hallinto

Yhtiökokousten, hallituksen ja mahdolliset johtoryhmän pöytäkirjat käydään aina läpi sen varmistamiseksi, että yhtiön hallinto on järjestetty ja hoidettu asianmukaisella tavalla. Pöytäkirjoista selviää usein myös muuta ostajan kannalta hyödyllistä tietoa esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen, sitoumuksiin ja henkilöstöön liittyen.   

Työntekijät

Työsuhteisiin liittyvät asiat ovat erityisen tärkeitä, sillä työntekijät ovat usein avainasemassa yhtiön menestymisen kannalta. LDD:ssä selvitetään työntekijöiden lukumäärä, varmistetaan ja käydään läpi työsopimuksien olemassaolo ja ehdot, mahdolliset irtisanomiset ja lomautukset, varmistetaan onko kohdeyhtiössä noudatettu työlainsäädäntöä (ja työehtosopimuksia) sekä selvitetään mahdolliset työsuhteisiin liittyvät aiemmat, meneillään olevat ja uhkaavat riidat. Erillinen kattavampi henkilöstöä koskeva due diligence on suositeltavaa silloin, kun yrityskaupassa ollaan hankkimassa osaamista tai kohdeyhtiön menestyminen on voimakkaasti riippuvaista tietyistä avainhenkilöistä.

Sopimukset

Kaupallisista sopimuksista selvitetään niiden olennaisimmat juridiset ehdot, kuten vastuut ja velvollisuudet, kestoaika, irtisanomis- ja uusimisehdot sekä mahdolliset yrityskauppatilanteita koskevat omistajanvaihdosehdot (ns. change of control -ehdot). Samoin vuokratuista toimitiloista selvitetään vuokrasopimusten voimassaolo, irtisanomisehdot ja vuokranmääräytymisperusteet. Rahoitussopimuksista tarkastetaan myös aina olennaisimmat ehdot, kuten esimerkiksi vakuusjärjestelyt ja lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvät ehdot.

Riidat ja oikeudenkäynnit

Meneillään olevat ja mahdollisesti uhkaavat riidat ja oikeudenkäynnit voivat pahimmillaan muodostaan niin korkean riskin, että koko yrityskauppa jää toteutumatta. LDD:ssä selvitetään aina aiemmat ja meneillään olevat riidat ja oikeudenkäynnit ja niiden vaikutukset sekä pyritään saamaan tietoa mahdollisesti uhkaavista riidoista.

Yritysjärjestelyt ja yrityskaupat

Aiemmin toteutettujen Yrityskauppojen ja -järjestelyjen osalta varmistetaan, että järjestelyt ovat tehty asianmukaisesti ja oikeudellisesti pätevästi sekä niihin mahdollisesti liittyvät vastuut. Esimerkiksi osakkeiden kaupassa myyjä on tietyn ajanjakson kaupanteon jälkeen, tyypillisesti 1-2 vuotta, vastuussa kaupan kohteessa ilmenevistä vahingoista. Toisaalta jos kohdeyhtiö on tehnyt yritysostoja, kohdeyhtiöllä voi mahdollisesti olla vielä lisäkauppahintavastuita tai muita velvollisuuksia kauppaan liittyen.

Immateriaalioikeudet

LDD:ssä selvitetään kaupan kohteena olevan yhtiön rekisteröidyt ja rekisteröimättömät immateriaalioikeudet sekä immateriaalioikeuksien käyttöön oikeuttavat lisenssisopimukset ja niiden ehdot. Tätä kautta pyritään varmistumaan siitä, että kohteella on riittävät oikeudet sen liiketoiminnassa hyödynnettäviin immateriaalioikeuksiin.

Vakuutukset

LDD:ssä selvitetään kohdeyhtiön vakuutukset ja vakuutusturvan kattavuus, kuten esimerkiksi korvausmäärien ylärajat, omavastuut ja vakuutusten ulkopuolelle rajatut asiat. Lisäksi selvitetään aiemmat ja meneillään olevat vakuutuskorvausasiat.

Viranomaisluvat

Mikäli kohdeyhtiön toiminta edellyttää viranomaislupia, selvitetään LDD:ssä lupien olemassaolo, voimassaoloaika ja lupien siirtämiseen tai omistajanvaihdokseen liittyvät ehdot.

LDD havaintojen vaikutukset ja huomioon ottaminen  

LDD:ssä esiin nousevilla havainnoilla voi olla moninaisia vaikutuksia. Havainnoilla voi olla suora vaikutus kauppakirjan ehtoihin tai ne voivat olla enemmän good to know -tyyppisiä. Havaintoja voidaan kategorisoida useammalla tavalla riippuen siitä, kuinka olennainen vaikutus havainnolla on ja mihin se vaikuttaa. LDD-havainnot voivat vaikuttaa kaupan ennakkoehtoihin ja toteuttamisedellytyksiin (esim. viranomaishyväksynnät, sopimuskumppaneiden suostumukset sopimusten siirrolle tai omistajanvaihdokselle), kaupan ehtoihin tai vastuunjakoon osapuolten välillä (esim. myyjän vakuutukset, tiettyjen identifioitujen riskien jääminen myyjän vastuulle), kauppahintaan ja arvonmääritykseen (esim. tiettyjen identifioitujen riskien huomioiminen kauppahinnassa) tai kaupanteon estymiseen kokonaan (ns. Red-flag tai Deal breaker -havainnot).   

Ihannetilanteessa due diligence -prosessi saadaan toteutettua ja vietyä päätökseen hyvissä ajoin ennen suunniteltua kaupan täytäntöönpanohetkeä, jolloin due diligence -havainnot ehditään asianmukaisesti huomioimaan kauppaneuvotteluissa ja kauppakirjassa.  

”LDD-havainnoilla voi olla moninaisia vaikutuksia kaupan ehtoihin ja kaupan toteuttamiseen liittyen, joten LDD-prosessi on suositeltavaa toteuttaa hyvissä ajoin ennen täytäntöönpanoa, jotta havainnot ehditään huomioimaan kauppaneuvotteluissa”

Näin pääset alkuun

LDD:ssä selvitetään kaupan kohteena olevan yhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan hankintaan liittyvät juridiset riskit ja mahdolliset esteet sekä pyritään identifioimaan muut kaupan toteuttamiseen, kauppahintaan, kaupan ehtoihin ja kauppakirjaan vaikuttavat seikat. LDD on suositeltavaa toteuttaa aina ennen kaupantekoa, jotta kaupanteon kannalta oikeudelliset asiat saadaan selville etukäteen ja jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään jälkikäteen. LDD:ssä esiin tulevilla havainnoilla on usein suoria vaikutuksia kaupan toteuttamisen ehtoihin, joten LDD kannattaa suorittaa niin aikaisessa vaiheessa, että esiin nousseisiin asioihin ehditään reagoimaan ja tekemään tarvittavat toimenpiteet ajoissa. LDD tuottaa usein myös muuta arvokasta lisätietoa kaupan kohteesta, minkä ansiosta ostokohteen toimintaa voidaan kehittää kaupan jälkeen. LDD:n voidaankin hyvin sanoa olevan yksi onnistuneen yrityskaupan perusedellytys.

Tarvitsetko apua due diligence -tarkastuksen toteuttamisessa?  

Meillä Alderilla on kokonaisvaltaista ja monipuolista osaamista yrityskauppojen strukturoinnista, taloudellisen-, verotuksellisen- ja oikeudellisen due diligence -prosessien toteuttamisesta sekä kauppakirjaneuvotteluista niin pienten kuin keskisuurtenyrityskauppojen osalta Suomessa sekä rajat ylittävissä tilanteissa. Keskustelemme mielellämme lisää tarjoamistamme palveluista yrityksesi kannalta.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.