Hae sivustolta

Merkittäviä muutoksia kansainvälisen kaupan arvonlisäverotukseen

EU komissio ehdottaa arvonlisäverodirektiivin muuttamiseksi liittyen Alv digiaikana- hankkeeseen. Ehdotetut muutokset koskevat EU:n yhteistä alv-rekisteröintiä, sähköistä laskutusta ja alv:n raportointivelvoitteita sekä alustatalouden arvonlisäverotusta. Lue blogista mitä muutokset tarkoittaisivat.

Sini Paljärvi

Julkaistu 14.12.2022

Mitä?
EU komissio julkaisi 8.12.2022 ehdotuksensa arvonlisäverodirektiivin muuttamiseksi liittyen Alv digiaikana- hankkeeseen (VAT in the digital age). Ehdotetut muutokset kattavat kolme teemaa:
1. EU:n yhteinen alv-rekisteröinti (”Single VAT registration”)
2. Sähköinen laskutus ja alv:n raportointivelvoitteet
3. Alustatalouden arvonlisäverotus

Milloin?
Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuosien 2025-2028 välillä.

ALV digiaikana -hankkeen muutokset

1. EU:n yhteinen alv-rekisteröinti (”Single VAT registration”)

✔ Arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä OSS:n (One Stop Shop) laajentaminen

Jatkossa yhtiöt voisivat raportoida oman liikeomaisuuden siirrot EU jäsenvaltioiden välillä OSS:n avulla. Käytännössä Suomeen tunnistautuneet yhtiöt hoitaisivat ilmoittamisen Omaverossa. Lisäksi OSS:a laajennettaisiin kattamaan myös tietyt aiemmin OSS:n ulkopuoliset B2C myynnit. Muutosten on tarkoitus vähentää yhtiöiden tarvetta alv-rekisteröityä eri EU-jäsenvaltioissa.

Call off-varastoja koskeva yksinkertaistamismenettely päättyisi 31.12.2024, koska yksinkertaistamismenettelylle ei olisi enää tarvetta, sillä kyseiset siirrot voitaisiin raportoida OSS:n kautta.

✔ Käännetyn verovelvollisuuden laajentaminen

EU-jäsenvaltioiden olisi sovellettava käännettyä verovelvollisuutta kyseisessä maassa alv-rekisteröitymättömän myyjän tekemiin myynteihin, kun ostaja on alv-rekisteröitynyt kyseisessä maassa. Tällöin myyjän ei tarvitsisi rekisteröityä alv-velvolliseksi EU-jäsenvaltioissa tapahtuneista myynneistä ostajan ollessa alv-rekisteröitynyt maassa.

2. Sähköinen laskutus ja alv:n raportointivelvoitteet

✔ Transaktiokohtainen raportointi

Yhteenvetoilmoitusten antamisesta luovuttaisiin, sillä jatkossa EU-tavara- ja palvelumyynnit ja -ostot raportoidaan lähes reaaliaikaisesti transaktiokohtaisesti. Datan antamisen tulisi olla mahdollista eurooppalaisen standardin mukaisesti. Jatkossa jäsenvaltioiden olisi kerättävä data myös EU-tavaraostoja, ei pelkästään myyntejä koskien. Data tulisi toimittaa veroviranomaisille kahden päivän kuluessa laskun antamisesta (tai siitä kun lasku olisi pitänyt antaa).

Raportoidut tiedot jaettaisiin EU-jäsenvaltioiden veroviranomaisten kesken.

✔ Sähköinen laskutus

Jatkossa sähköinen laskutus (e-invoicing) on pääasiallinen tapa laskujen antamiseen. Laskut voitaisiin antaa paperisina vain niissä tapauksissa, kun jäsenvaltiot tämän sallivat. Sähköiset laskut tulee voida joka jäsenvaltiossa antaa eurooppalaisen standardin mukaisina. Laskut tulisi jatkossa antaa jo kahden päivän kuluessa kyseisestä tapahtumasta eli samassa ajassa, kun transaktiokohtainen data EU-tavara- ja palvelumyynneistä ja -ostoista tulee antaa.

Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen laskutus kotimaisissa B2B-tapahtumissa. Tällöin laskutuksen tulee noudattaa samaa eurooppalaista standardia.

3. Alustatalouden arvonlisäverotus

✔ Alustatalouden toimijat olisivat verovelvollisia tietyistä alustojen kautta tarjotuista henkilöliikenteeseen ja lyhytaikaiseen majoitukseen liittyvistä palveluista kun alustan kautta palveluja tarjoava taho ei ole alv-velvollinen. Muutokset astuisivat voimaan 1.1.2025. 

Mitä seuraavaksi?

Ennen voimaantuloa säädösmuutosehdotus vaatii virallisen hyväksynnän Euroopan unionin neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

EU:ssa toimivien yritysten on kuitenkin syytä alkaa valmistautua tuleviin muutoksiin. Erityisesti standardoitu sähköinen laskutus tulee oletettavasti vaatimaan muutoksia järjestelmätasolla. Myös OSS:n (arvonlisäverotuksen erityisjärjestelmä, One Stop Shop) laajentuminen tulee muuttamaan olennaisesti EU:ssa toimivien yritysten alv-raportointia.

Haluamme olla avuksi!

Autamme mielellämme muutoksiin valmistautumisessa. Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.