Hae sivustolta

Maailmanlaajuinen vähimmäisvero suuryrityksille

Globaalin minimiverotason tavoitteena on luoda sääntelykehikko ja voitosta verotettava minimivero kansainvälistä toimintaa harjoittaville suuryrityksille.

Markku Renko

Julkaistu 31.08.2023

Kirjoitimme taannoin asiantuntijakirjoituksen uutisesta, jonka mukaan G7-maat pääsivät historialliseen sopuun maailmanlaajuisesta verouudistuksesta, jossa yhteisöveron minimitasoksi asetettaisiin maailmanlaajuisesti 15 prosenttia kaikissa suurten konsernimuotoisten yhtiöiden toimintamaissa.

Aikaansaatu sopu oli ensiaskel suuremmalle muutokselle, jossa sittemmin niin G20-maat kuin Euroopan unionikin päättivät kääriä hihat ja ryhtyä toimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Globaalin minimiverotason tavoitteena on luoda sääntelykehikko sen varmistamiseksi, että kansainvälistä toimintaa harjoittavat suuryritykset maksavat voitoistaan kansainvälisesti vähintään tietyn minimimäärän veroa. Sääntely edellyttää globaalisti yhteisiä sääntöjä vähimmäisyritysverotason määrittämiseksi.

EU-LAINSÄÄDÄNTÖ

Euroopan unioni on toteuttanut merkittäviä toimenpiteitä aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan tehostamiseksi sisämarkkinoilla.

Joulukuussa 2022 säädettiin direktiivi (EU) 2022/2523 monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa.

EU-direktiivin keskeisenä tavoitteena on se, että monikansallisten yritysten voittoja verotetaan siellä, missä kyseisiä voittoja tuottava taloudellinen toiminta tapahtuu ja missä arvo syntyy.

Direktiivillä vahvistetaan kaikkia EU-jäsenmaita koskevat yhteiset toimenpiteet monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien tosiasiallista vähimmäisverotusta varten.

KANSALLINEN SÄÄDÖSPROSESSI

Suomessa on paraikaa käynnissä em. direktiivin kansallinen täytäntöönpanoprosessi. Hallituksen esitys  suurten konsernien vähimmäisveroa koskevaksi lainsäädännöksi annettiin lokakuussa 2023. Kansallisten säädösten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024 alkaen ja soveltaa ensimmäisen kerran 31.12.2023 ja sen jälkeen alkaviin tilikausiin.

Uuden lainsäädännön pääasiallisesti sovellettava sääntö olisi  nk. tuloksilukemissääntö, jota sovellettaisiin lähtökohtaisesti konsernin ylimmän emoyksikön sijaintivaltiossa. Kyseessä olisi konserninsisäisiin omistussuhteisiin perustuva verotuksen kohdistamissääntö, jossa konsernin ylimmän emon tulisi maksaa täydennysveroa, mikäli suoraan tai välillisesti omistetun konserniyksikön efektiivinen eli tosiasiallinen verotaso alittaa maakohtaisesti laskettuna sovitun minimitason.

Mikäli konsernin aliverotettua (< 15 %) tuloa ei verotettaisi tuloksilukemissäännön perusteella, toissijaisena toimena lainsäädännössä luotaisiin aliverotettujen voittojen sääntö jonka perusteella täydennysvero kohdistetaan konserniyhtiöiden välillä.

Lisäksi hallituksen esityksessä esitetään säädettäväksi kotimainen täydennysvero, joka turvaa Suomen verotusoikeuden tilanteissa, joissa suomalaiseen yksikköön kohdistuva verovaje verotettaisiin tuloksilukemissäännön tai aliverotettujen voittojen säännön perusteella ulkomailla

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?

Lainsäädäntöhanke koskee suuria yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihto ylittää 750 MEUR. Hallituksen esityksen perusteella Suomessa tällaisia yrityksiä on arvioitu olevan 50-60.

Käytännössä lainsäädäntö johtaa siihen, että suomalaisen konsernin tosiasiallisen (efektiivinen) veroasteen ei tulisi jäädä alle 15 prosentin.

Tosiasiallisen veroasteen todentaminen ja raportointi aiheuttaa aiemman direktiivin ja nyt sen implementoinnin kautta lisätyötä suomalaisille konserneille. Maakohtainen efektiivinen veroaste määritellään käyttäen emoyhtiön soveltaman tilinpäätösstandardin mukaista tuloslaskelmaa tehden siihen lainsäädännössä määritellyt oikaisut.

Direktiivin ja sitä seuraavan Suomen lainsäädännön mukaisesti paikallinen ilmoitusvelvollisuus minimiverotukseen liittyvistä tiedoista koskee lähtökohtaisesti jokaista konserniin kuuluvaa yhtiötä (kun sovellusedellytykset täyttyvät).

Tähän raportointivelvollisuuden lisääntymiseen valmistautuminen on suositeltavaa käynnistää pikaisesti.  

Haluamme olla avuksi!

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.