Hae sivustolta

Konserniyritys, onhan arvonlisäveron yleiskululaskelma jo tehty?

Jos konserni tarjoaa treasury-palveluita, kannattaa sen tehdä alv-yleiskululaskelma Verohallinnon mahdollista tarkastusta varten. Lue blogista KHO:n päätöksestä, sen vaikutuksista sekä vinkit yleiskululaskelmaan.

Sini Paljärvi

Julkaistu 24.01.2023

Verohallinnon ohjeituksen ja äskettäin vahvistetun oikeuskäytännön myötä annamme vahvan suosituksen varmistaa, että varsinkin Treasury-palveluita tarjoavan konserniemoyhtiön yleiskululaskelma on laadittu. Yleiskululaskelman avulla yritys voi määrittää, kuinka paljon sen yleiskustannuksista voidaan katsoa olevan arvonlisäveron alaista toimintaa. Tämä taas auttaa yritystä laskemaan, kuinka paljon arvonlisäveroa sen on maksettava tai vähennettävä oikeutetusti. Yleiskululaskelma auttaa siis yritystä varmistamaan, että sen arvonlisäverovelvollisuudet ja -oikeudet on laskettu oikein noudattaen myös verolainsäädäntöä.

Suunnittelemamme yleiskululaskelma

✔ tarjoaa yrityksille vaivattoman tavan noudattaa oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon ohjeistusta

✔ määrittää yrityksen yleiskuluprosentin ja mahdollistaa helpon tavan seurata arvonlisäverotuksessa vähennyskelvottomien yleiskulujen euromäärää

✔ pienentää yrityksen riskiä verotarkastusten tai Verohallinnon tietopyyntöjen yhteydessä

✔ mahdollistaa laskelman vaivattoman päivittämisen ja ylläpidon.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hiljattain vahvistanut Verohallinnon näkemyksen ratkaisussaan, joka koski kotimaisten konserniemoyhtiöiden treasury-toiminnan arvonlisäverokäsittelyä ja sen vaikutusta yleiskulujen vähennysoikeuteen.  Viimeistään nyt on siis aika varmistaa, että yleiskululaskelma on asianmukaisesti laadittu. 

Tarkastelemme yleiskulujen arvonlisäverotusta hallintopalveluja tytäryhtiöilleen tarjoavien kotimaisten konserniemoyhtiöiden osalta KHO:n antaman uuden päätöksen sekä sen myötä vahvistuneen Verohallinnon ohjeistuksen näkökulmasta. Vahvistetun oikeuskäytännön myötä annamme vahvan suosituksen varmistaa, että konserniemoyhtiön yleiskululaskelma on laadittu. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös pähkinänkuoressa  

Päätöksessä KHO:2022:128 KHO ratkaisi konsernin emoyhtiöiden treasury-toiminnan arvonlisäverokäsittelyä koskevan epäselvyyden.  

KHO:ssa ratkaistavana oli kysymys siitä, onko konsernin emoyhtiön katsottava suorittavan konserniyhtiöille erillisiä arvonlisäverosta vapautettuja rahoitus- tai vakuutuspalveluja toimiessaan konsernin emoyhtiönä ja tuottaessaan konserniyhtiöille erilaisia hallintopalveluita. 

Tapauksessa konsernin emoyhtiö suoritti konserniyhtiöille  

  • erilaisia arvonlisäverollisia asiantuntija- ja hallintopalveluja 
  • vastasi koko konsernin rahoituksen järjestämisestä myöntämällä konserniyhtiöille luottoja  
  • tarjosi konserniyhtiöille lyhytaikaista rahoitusta konsernitilijärjestelmän kautta 
  • peri konserniyhtiöille myöntämästään rahoituksesta korkoa 
  • otti koko konsernin kattavia vakuutuksia, joiden vakuutusmaksut se laskutti edelleen konserniyhtiöiltä. 

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko rahoitus- ja vakuutuspalveluita pitää liitännäisinä palveluina konserniyhtiöille tuotetuille arvonlisäverollisille hallintopalveluille, jolloin rahoitus- ja vakuutuspalveluiden arvonlisäverokäsittely ratkaistaisiin arvonlisäverollisten hallintopalveluiden mukaisesti.  

KHO katsoi, että palveluiden ei voitu katsoa muodostavan yhtä jakamatonta taloudellista suoritusta ja siten rahoitus- ja vakuutuspalveluiden arvonlisäverokäsittely tuli määritellä itsenäisesti.  

Koska yhtiön katsottiin harjoittavan myös arvonlisäverotonta toimintaa, KHO katsoi, että kyseinen arvonlisäveroton toiminta tuli ottaa huomioon yhtiön arvonlisäveron vähennysoikeuden laajuutta arvioitaessa. Yhtiö ei siten voinut vähentää yleiskulujensa sisältämää arvonlisäveroa täysimääräisesti. 

Päätöksellään KHO vahvisti Verohallinnossa jo useita vuosia vallinneen näkemyksen treasury-toimintaa harjoittavien konserniemoyhtiöiden yleiskulujen arvonlisäveron vähennysoikeudesta. 

 KHO-päätöksen vaikutus 

Annettu päätös tulee ennen kaikkea lisäämään kotimaisten konsernien emoyhtiöiden hallinnollista taakkaa, muun ohella asianmukaisen yleiskululaskelman laatimisen osalta. 

Toisaalta kokemuksemme perusteella verokertymä ei ole olennaisesti lisääntynyt, kun yleiskululaskelmat ovat asianmukaisesti ja arvonlisäverolain sääntöjen mukaisesti laadittu. Kun yleiskululaskelma on kerran asianmukaisesti laadittu, on sitä helppo muokata vastaamaan myös mahdollisia tulevia muutoksia. 

Miten yleiskululaskelman työkalu toimii?

▶ Autamme yritystä keräämään tarvittavat tiedot yleiskululaskelman laatimiseksi

▶ Teemme arvonlisäverolain mukaisen selvitystyön yrityksen puolesta

▶ Annamme työkalun yrityksen itsenäiseen käyttöön ja annamme ohjeet yleiskululaskelman päivittämiseksi

Haluamme olla avuksi!

Me autamme mielellämme yritystänne laatimaan asianmukaisen yleiskululaskelman tai annamme asiantuntija-arviomme jo olemassa olevasta yleiskululaskelmastanne.

Meillä on vankkaa kokemusta yritysten kaikissa arvonlisäveroa koskevissa kysymyksissä. Meihin voit olla yhteydessä myös, jos vasta kartoitat vaihtoehtoja arvonlisäveron määräytymiselle taikka yleiskululaskelman tarpeelle. 

Kokonaisvaltainen osaamisemme eri kokoisten kotimaisten yritysten sekä konsernien arvonlisäverotusta koskevasta suunnittelusta, laskelmista ja viranomaisvaatimuksista mahdollistaa löytämään sinulle parhaat ratkaisut huomioiden muuttuva sääntely ja ajankohtaiset oikeuskäytännöt.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.