Hae sivustolta

Alustatalousyritysten tiedonantovelvollisuus ja veroseuraamukset 

DAC7-direktiivii säätää alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta tarkoituksenaan lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä ja verosääntelyn noudattamista, sekä estää veronkiertoa.

Mikael Kontro

Julkaistu 17.05.2023

Kuinka alustatalousyritys noudattaa DAC7-direktiiviä ja välttää veroseuraamukset?

Digitaalinen alustatalous on yksi nopeimmin kasvavista talouden aloista tällä hetkellä. Alustojen käyttö on helppoa ja kätevää, mutta samalla se asettaa alustaoperaattoireille erilaisia vero- ja tiedonantovelvoitteita. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että alustaoperaattorit ymmärtävät velvollisuutensa ja vastuunsa tiedonantovelvollisuuden osalta.

Tässä asiantuntijablogikirjoituksessa käymme läpi, mitä tiedonantovelvollisuus tarkoittaa alustaoperaattoreille, millaisia velvoitteita heillä on ja mitä seurauksia tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnillä  voi olla. Lisäksi konkretisoimme tiedonantovelvollisuutta esimerkkien avulla.

Alustatalous ja DAC7-direktiivi

Alustatalous on kasvanut valtavasti viime vuosikymmeninä ja sillä on merkittävä rooli globaalissa taloudessa. Alustaoperaattorit ovat tärkeä osa järjestelmää, joka on mullistanut perinteisen talouden toiminnan.

Tämä nopeasti kasvava ala on kuitenkin osoittautunut haastavaksi verotulojen keräämisen osalta, minkä vuoksi Euroopan unionin neuvosto on antanut DAC7-direktiiviin (EU) 2021/514, joka säätää alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta.

DAC7-direktiivin tarkoituksena on lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä, varmistaa alustaoperaattoreiden kautta suoritteita tarjoavat toimittajat noudattavan verosääntelyä sekä estää veronkiertoa ja verovälttelyä.

Verohallinto on julkaissut DAC7-direktiivistä ja tiedonantovelvollisuudesta syventävän vero-ohjeen ”Raportoivan alustaoperaattorin tiedonantovelvollisuus (DAC7)”, joka käsittelee ja ohjeistaa alustaoperaattoreita tiedonantovelvollisuuteen liittyvissä asioissa.

Alustaoperaattorin tiedonantovelvollisuus pähkinänkuoressa

Alustaoperaattoreilla on velvollisuus toimittaa verohallinnolle tiedot muun ohella heidän alustallaan toimivista palveluiden tarjoajista, palvelun käyttäjistä sekä palvelusta saaduista tuloista.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia alustaoperaattoreita, jotka toimivat Suomessa tai ulkomailla ja tarjoavat palveluita Suomessa toimiville yksityishenkilöille tai yrityksille. Se koskee myös niitä alustaoperaattoreita, jotka eivät ole rekisteröityneet Suomeen, mutta joiden palvelua tarjotaan Suomeen.

Tiedonantovelvollisuus koskee kaikenlaisia alustoja, kuten mobiilisovelluksia, verkkosivustoja ja muita vastaavia digitaalisia alustoja.

Mitä tarkoitetaan alustaoperaattorilla?

Alustaoperaattori tarkoittaa digitaalisen alustatalouden toimijaa, joka tarjoaa alustan, jossa yksityishenkilöt tai yritykset voivat tarjota tavaroita ja palveluita, vuokrata kiinteistöjä tai liikennevälineitä tai ostaa niitä. Tämä voi sisältää muun ohella:

 • verkkokauppoja
 • markkinapaikkoja
 • sosiaalisen median palveluita
 • hotellien varausjärjestelmiä
 • taksipalveluita ja
 • kuljetuspalveluita tarjoavia alustoja.

Alustaoperaattorit voivat olla suuria kansainvälisiä yrityksiä, kuten Amazon, Airbnb, Uber ja eBay, mutta myös suomalaiset startup-yritykset toimivat yhä enenemässä määrin alustaoperaattoreina.

Miten tietoja toimitetaan Verohallinnolle?

Tiedot toimitetaan Verohallinnolle sähköisesti vuosi-ilmoituksella tammikuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 osalta tiedot pitää toimittaa Verohallinnolle tammikuun 2024 loppuun mennessä.

Tietojen tulee sisältää muun ohella:

 • alustaoperaattorin y-tunnus
 • palvelun käyttäjien nimet ja henkilötunnukset
 • palvelun käyttäjän maksamat summat
 • palveluista perityt kulut.

Tarkemman listan toimitettavista tiedoista löytyy Verohallinnon ohjeesta kappaleessa 4.2. Alustaoperaattorin pitää antaa vuosi-ilmoitus silloinkin, jos kalenterivuodelta ei ole ilmoitettavia tietoja.

TIEDONANTOVELVOITTEEN LAIMINLYÖNTI JA HUOLELLISUUS

Jos alustaoperaattori ei noudata tiedonantovelvollisuutta tai huolellisuusmenettelyjä, se voi joutua maksamaan laiminlyöntimaksun, jonka suuruus voi olla enintään 15 000 euroa. Verohallinnolla on myös oikeus suorittaa yksityiskohtaisia tarkastuksia varmistaakseen tiedonantovelvollisuuden noudattamisen.

Huolellisuusmenettely

Alustaoperaattorit ovat velvollisia noudattamaan huolellisuusmenettelyitä varmistaakseen ilmoitettavien tietojen oikeellisuuden.

Näiden menettelyjen perusteella tulee suorittaa asiakkaan tunnistaminen, asiakkaan tietojen tarkistaminen sekä tietojen oikeellisuuden varmistaminen. Lisäksi alustaoperaattorin on huolehdittava siitä, että asiakkaan tiedot säilytetään asianmukaisesti ja turvallisesti.

On myös välttämätöntä, että alustaoperaattorin tietojärjestelmät ovat riittävän turvallisia ja suojaavat henkilötietoja asianmukaisesti. Alustaoperaattorin henkilöstön tulle olla asianmukaisesti koulutettu huolellisuusmenettelyjen noudattamiseksi.

VINKIT ALUSTAOPERAATTORIYRITYKSILLE

Selvitä, mitä tietoja on kerättävä:

 • Alustaoperaattorin tulee varmistaa, että se kerää kaikki ne tiedot, joita tarvitaan tiedonantovelvollisuuden noudattamiseksi. Näitä ovat muun ohella myyjien tiedot, olennaisten toimien tiedot ja maksujen tiedot.

Käytä automatisoituja prosesseja:

 • Alustaoperaattorin kannattaa hyödyntää automatisoituja prosesseja tiedonkeruun ja raportoinnin helpottamiseksi. Tämä vähentää manuaalisten virheiden riskiä ja tekee tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta tehokkaampaa.

Päivitä tietojärjestelmät:

 • Alustaoperaattorin on varmistettava, että sen tietojärjestelmät ovat ajan tasalla ja kykenevät keräämään ja raportoimaan tarvittavat tiedot. Tämä saattaa vaatia investointeja uuteen teknologiaan tai tietojärjestelmien päivityksiä.

Huolehdi tietosuojasta:

 • Alustaoperaattorin tulee noudattaa kaikkia tietosuojaan liittyviä vaatimuksia ja suojella asiakkaidensa henkilötietoja asianmukaisesti.

Hanki asiantuntija-apua tarvittaessa.

KARTOITA, ONKO YRITYKSESI TIEDONANTOVELVOLLINEN

Alla olevan mukaisesti yritys voi alustavasti kartoittaa, onko sillä DAC7-direktiivin mukaista tiedonantovelvoitetta.

Olennaisen toimen selvittäminen

 • Tapahtuuko myynti tai vuokraus vastiketta vastaan?
 • Tietääkö alustaoperaattori vastikkeen määrän (tai voi saada sen tietoonsa)?
 • Tarjoaako yritys alustan, jossa yksityishenkilöt tai yritykset voivat tarjota tavaroita ja palveluita, vuokrata kiinteistöjä tai liikennevälineitä tai ostaa niitä (mm. verkkokauppoja, markkinapaikkoja, sosiaalisen median palveluita, hotellien varausjärjestelmiä, taksipalveluita tai kuljetuspalveluita)?

Mikäli vastaus kaikkiin edellä kysyttyihin on kyllä, on yritys DAC7-direktiivin mukaan tiedonantovelvollinen alustaoperaattori, jos myös seuraavat kohdat täyttyvät:

Onko kyse alustasta?

Onko ohjelmisto käyttäjien saatavilla? 

Voiko myyjä ottaa yhteyden muihin käyttäjiin ohjelmiston avulla suorittaakseen jonkun em. olennaisista toimista? 

Kyllä

Onko alustaoperaattori tehnyt myyjän kanssa sopimuksen, jossa koko alusta tai osa siitä on annettu myyjän saataville?

Kyllä

Alustaoperaattori katsotaan raportoitavaksi kun sen:

 • verotuksellinen kotipaikka on EU-maassa
 • on perustettu jonkun EU-maan lainsäädännön mukaan
 • johto sijaitsee EU-maassa
 • kiinteä toimipaikka on EU-maassa eikä se ole hyväksytty nk. EU:n ulkopuoliseksi alustaoperaattoriksi.

➡ Yritys katsotaan olevan DAC7 -direktiivin mukaisesti tiedonantovelvollinen Verohallinnolle. 

Yritys ei ole DAC7-direktiivin mukaan tiedonantovelvollinen, jos:

Tekeekö ohjelmisto vain seuraavat asiat:

 • käsittelee olennaiseen toimeen liittyvät maksut
 • luetteloi tai mainostaa käyttäjien suorittamia olennaisia toimia
 • siirtää tai ohjaa käyttäjät alustalle

Kyllä

➡ Yrityksellä ei ole DAC7 -direktiivin mukaista alustatalouden tiedonantovelvollisuutta

Tekeekö myyjä em. olennaisia toimia alustaoperaattorin työntekijänä tai alustaoperaattoriin liittyvän yksikön työntekijänä?

Kyllä

➡ Yrityksellä ei ole DAC7 -direktiivin mukaista alustatalouden tiedonantovelvollisuutta

Tulee huomioida, että yrityksen kannattaa aina pyytää asiantuntija-apua taikka hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua tiedonantovelvoitteen olemassaolon selvittämiseksi.

Me Alderilla kartoitamme mielellämme, onko yrityksesi tiedonantovelvollinen alustaoperaattori!

ESIMERKKEJÄ


Esimerkkitapaus 1:

Suomalainen  X tarjoaa verkkoalustaa majoituspalveluiden varaamiseen ja maksamiseen. Alustalla myydään vuokra-asuntoja, mökkejä ja muita vastaavia majoituspalveluita. Käyttäjät voivat varata ja maksaa majoituksen suoraan alustan kautta. Valitettavasti  X ei ole täyttänyt tiedonantovelvollisuuttaan eikä kerännyt tarvittavia tietoja olennaisista toimista, jotka on suoritettu alustalla. Yritys ei myöskään ilmoittanut näitä tietoja Verohallinnolle vuosi-ilmoituksessaan.

Mahdolliset seuraamukset:

Koska X määritellään alustaoperaattoriksi, on se laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja sille voidaan määrätä laiminlyöntimaksu. Verohallinto voi myös aloittaa verotarkastuksen selvittääkseen yhtiön verotuksellinen tilanteen.


Esimerkkitapaus 2:

Alustaoperaattori Y ylläpitää verkkokauppaa, jossa myydään erilaisia tuotteita. Alustan kautta tehdyt ostokset maksetaan suoraan verkkokaupalle. Alustaoperaattori Y on tunnistanut myyjät ja kerännyt tarvittavat tiedot olennaisista toimista, jotka on suoritettu alustalla. Yhtiö ilmoitti myös tiedot Verohallinnolle vuosi-ilmoituksessa määräajassa.

Mahdolliset seuraamukset:

Koska alustaoperaattori Y on noudattanut tiedonantovelvollisuuttaan, se ei joudu maksamaan laiminlyöntimaksua. Yhtiöllä ei myöskään ole syytä pelätä verotarkastusta tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin perusteella.


Esimerkki 3:

Suomalainen yritys A toimii verkkokaupassa, joka myy tuotteita ympäri maailmaa. Yritys käyttää ulkomaista alustaoperaattoria, joka hoitaa verkkokaupan teknisen ylläpidon ja maksuliikenteen. Yritys A ei kuitenkaan tiedä, että alustaoperaattorilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle kaikki yrityksen suorittamat olennaiset toimet, kuten myydyt tavarat ja niiden arvonlisäverot. Vaikka yritys A käyttääkin ulkomaista alustaoperaattoria, sen vastuulla on varmistaa, että alustaoperaattori täyttää tiedonantovelvollisuutensa.

Mahdolliset seuraamukset:

Verohallinto voi määrätä yritykselle laiminlyöntimaksun tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta.


Esimerkki 4:

Yritys B käyttää omaa alustaa, jolla se tarjoaa kuljetuspalveluita. Alustan kautta voi varata kuljetuksia yrityksen omalla kalustolla. Yritys B kuitenkin jättää ilmoittamatta Verohallinnolle raportointikauden olennaiset toimet, sillä se ei katso niiden olevan raportoitavia. Yritys B ei kuitenkaan tiedä, että sen tulee raportoida kaikki alustan kautta suoritetut kuljetukset, vaikka yritys itse suorittaisi ne.

Mahdolliset seuraamukset:

Verohallinto voi määrätä yritykselle laiminlyöntimaksun tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta.

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla haluamme auttaa yritystäsi alustatalouteen liittyvien tiedonanto- ja huolellisuusvelvoitteiden täyttämisestä sekä vuoropuhelussa Verohallinnon kanssa. Meihin voit olla yhteydessä myös, jos vasta suunnittelet alustatalousyrityksesi tiedonantovelvoitteiden täyttämistä.

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.