Hae sivustolta

Perheoikeudelliset asiakirjat yritystoiminnassa

Monesti omistajayrittäjävetoisissa yhtiöissä nousee esille tilanteita, joihin äkilliset, yritystoiminnassa tai sen läheisessä toimintaympäristössä, tapahtuvat muutokset vaikuttavat voimakkaimmin. Muutokset voivat olla arvaamattomia ja äkillisiä. Nämä muutokset voivat olla omiaan hankaloittamaan yrityksen päivittäistä liiketoimintaa. Esimerkkinä äkillisestä muutoksesta on yhtiön osakkaan äkkillinen sairastuminen tai pahimmassa tapauksessa menehtyminen. Tällöin

Bettina Miettinen

Julkaistu 29.10.2019

Monesti omistajayrittäjävetoisissa yhtiöissä nousee esille tilanteita, joihin äkilliset, yritystoiminnassa tai sen läheisessä toimintaympäristössä, tapahtuvat muutokset vaikuttavat voimakkaimmin. Muutokset voivat olla arvaamattomia ja äkillisiä. Nämä muutokset voivat olla omiaan hankaloittamaan yrityksen päivittäistä liiketoimintaa. Esimerkkinä äkillisestä muutoksesta on yhtiön osakkaan äkkillinen sairastuminen tai pahimmassa tapauksessa menehtyminen. Tällöin voidaan huomata, etteivät perheoikeudelliset asiakirjat, kuten testamentti ja/tai edunvalvontavaltuutus ole olleet ajan tasalla tai niitä ei ole lainkaan laadittu. Mikäli myös yhtiössä on laadittu osakassopimus, on siinä harvoin huomioitu esimerkiksi juuri kuolemantapauksia.

Asiakirjoilla turvaat myös yrityksesi tulevaisuuden. 

Testamentti

Testamentti pystytään laatimaan siten, että siinä otetaan huomioon yritystoiminta ja siinä tapahtuvat mahdolliset muutokset. Tärkeää on huomioida, että testamentin avulla osakas voi varmistaa muun muassa vallanjakautumisesta yhtiössä osakkaan poismenon jälkeenkin. Osakas pystyy testamentin kautta määräämään luovutetaanko osakkeet määrätylle henkilölle vai haluaako hän, että osakkeet luovutetaan yhteisluovutuksena. Testamenttin avulla voidaan myös huomioida se, ettei verorasitus muodostu liian suureksi perillisille.

Edunvalvontavaltuutus

Omistajayrittäjien tulisi varautua mahdollisiin muutoksiin, jotka olisivat omiaan vaikuttamaan sekä heidän henkilökohtaiseen että yritysvarallisuuden hoitamiseen.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla pystytään varautumaan tilanteeseen, jossa henkilö ei esimerkiksi ole enää kykenevä huolehtimaan omista asioistaan onnettomuuteen joutumisen vuoksi. Edunvalvontavaltuutus voidaan näin ollen laatia myös tietyksi määräajaksi.

Edunvalvontavaltuutuksessa yrittäjä voi itse määrittää sen, kenet hän haluaa määrätä hoitamaan hänen asioitaan, kun hän ei itse siihen kykene. Valtuuttajalla on vapaat kädet määritellä asiat edunvalvontavaltakirjassaan, missä hänen määräämänsä valtuutettu saa toimia hänen puolestaan. Mikäli edunvalvontavaltuutusta ei ole laadittu, niin edunvalvonta määräytyy holhoustoimilain mukaiselle edunvalvonnalle.

Edunvalvontavaltuutuksessa valtuuttaja pystyy jakamaan tehtäviä eri henkilöille. Tämä helpottaa sitä, että yritykseen liittyvät päätökset voidaan määrätä tietylle henkilölle, esimerkiksi yhtiön toiselle osakkaalle, ja näin ollen yritystoimintaa ei tarvitse keskeyttää esimerkiksi sairastapauksen johdosta. Tämän lisäksi valtuuttajan henkilökohtaisista asioista huolehtiminen voidaan määrätä toiselle henkilölle, esimerkiksi valtuuttajan puolisolle tai lapselle. Henkilöitä valitessa valtuuttajan tulee kuitenkin huolehtia siitä, etteivät henkilöt ole esteellisiä hoitamaan edunvalvontavaltakirjassa määrättyjä tehtäviään. Edunvalvontavaltakirja on tehtävä kirjallisesti ja sen on noudatettava lain määrämuotoa.

Osakassopimus

Osakassopimus on hyvä laatia testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen rinnalle omistajavetoisissa yrityksissä. Osakassopimus antaa turvaa muun muassa kuolemantapauksen varalta. Osakassopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia siitä, että mahdollisen osakkaan kuolemantapauksen johdosta yhtiöllä tai yhtiön osakkailla on oikeus lunastaa hänen osakkeensa tiettyyn hintaan. Useasti osakkaan perheenjäsenet eivät ole olleet mukana liiketoiminnassa, ja tästä syystä he eivät välttämättä ole parhaita henkilöitä tulemaan menehtyneen osakkaan sijaan hoitamaan liiketoimintaa. Lunastuslausekkeen avulla pystytään näin ollen turvamaan kaikkien osapuolien kannalta mahdollisimman sujuva yrityistoiminnan jatkumo.

Haluamme olla avuksi!

Palvelemme myös yksityishenkilöitä kattavien palveluidemmme muodossa. Laadimme dokumentteja, kuten testamentti, edunvalvontavaltuutus ja osakassopimus. Tarkastamme myös jo laadittuja dokumentteja ja varmistamme niiden pätevyyden.