Hae sivustolta

Korotettuja poistoja koskeva veronhuojennuslaki

Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 tuli voimaan 1.1.2020. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2020 ja sitä sovelletaan verovuoteen 2023 asti toimitettavissa verotuksissa. Verovelvollinen saa tehdä lain soveltamisedellytysten täyttyessä hankkimiensa uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna

Mia Häyrinen

Julkaistu 28.04.2020

Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 tuli voimaan 1.1.2020. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2020 ja sitä sovelletaan verovuoteen 2023 asti toimitettavissa verotuksissa. Verovelvollinen saa tehdä lain soveltamisedellytysten täyttyessä hankkimiensa uusien koneiden ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna enintään kaksinkertaisen poiston. Normaalisti  elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) 30 §:n salliman koneiden ja kauluston enimmäispoisto on 25% menojäännöksestä.

Korotettuja poistoja koskeva veronhuojennuslaki poikkeaa aiemmista veronhuojennuslaiesta siten, että lain soveltamispiiriin eivät kuulu rakennukset. Lisäksi lain soveltamisala ei rajoitu aiempien veronhuojennuslakien tapaan ainoastaan tuotannollisessa toiminnassa käytettävään käyttöomaisuuteen, vaan korotetut poistot voi tehdä myös palveluiden tuottamista varten hankitusta koneesta tai laitteesta, esimerkiksi ammattimaisessa liikenteessä käytettävistä autoista. Korotettuja poistoja voi tehdä neljänä vuotena aiemmista kaksi vuotta voimassaolleista veronhuojennuslaeista poiketen.

Korotetun poiston voivat tehdä kaikki elinkeinotoimintaa, ja myös maataloutta harjoittavat verovelvolliset, esimerkiksi yhteisöt, liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt sekä kommandiittiyhtiöt.

Edellytykset korotetun poiston kohteelle

Korotetun poiston kohteena olevan koneen tai laitteen tulee täyttää kaikki seuraavat edellytykset, jotta korotettu poisto voidaan tehdä:

  • Kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan käytössä
  • Kone tai laite kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen (EVL 30 §)
  • Kone tai laite on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä
  • Kone tai laite on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020

Koneet tai laitteet kuuluvat käyttöomaisuuteen, kun niitä käytetään elinkeinotoiminnan pysyvässä käytössä. Myös rakennuksen ainesosat, esimerkiksi hissit, liedet, jää- ja pakastekaapit, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet, vähennetään vastaavilla irtaimen käyttöomaisuuden poistosäännöksillä. Näin ollen korotettu poisto on myös mahdollista tehdä rakennusten ainesosista.

Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että kone tai laite on otettu käyttöön uutena. Korotettua poistoa ei voi tehdä käytettynä hankitun koneen tai laitteen hankintamenosta. Korotettu poisto voidaan kuitenkin tehdä, mikäli uusi kone tai laite liittyy ennen lain voimaantuloa käyttöönotetun koneen tai laitteen, näiden muodostaman kokonaisuuden tai tuotantoprosessin osan uusimiseen.

Koneesta tai laitteesta voi tehdä korotetun poiston, jos sen käyttöönotto on tapahtunut aikaisintaan 1.1.2020 tai sen jälkeen viimeistään verovuonna 2023.

Kuitenkin, jos verovelvollinen on tilannut koneen tai laitteen ennen lainvoimaantuloa, ei tämä estä korotetun poiston tekemistä, jos hyödykkeen tosiasiallinen käyttö elinkeinotoiminnassa aloitetaan vasta 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Verovelvollisen on esitettävä verotuksen toimittamista varten luotettava selvitys omaisuuden käyttöönottamisen ajankohdasta.

Korotetun poiston määrä ja poistoaika

Korotetut poistot koneesta tai laitteesta saavat olla verovuonna enintään 50% koneen tai laitteen poistamatta olevasta hankintamenosta EVL:n mukaisen 25% enimmäispoiston sijaan. Korotetun poiston vähentäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää lisäksi, että poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa.

Kone tai laite, johon korotettua poistoa sovelletaan, muodostaa verovelvolliselle erillisen poistokohteen. Tulee huomata, että kirjanpidossa vähennettävä poisto tulee kohdistua korotetun poiston kohteena olevaan koneeseen tai laitteeseen.

Näin ollen, jos verovelvollisella on irtaimen käyttöomaisuuden hyllypoistoja aiemmilta verovuosilta, ei aiempien verovuosien hyllypoistoa ole mahdollista käyttää korotetun poiston tekemiseen.

Kone tai laite voi olla korotetun poiston piirissä enintään neljän verovuoden ajan. Esimerkiksi jos korotetun poiston edellytykset täyttävä laite otetaan käyttöön verovuonna 2021, laitteesta voidaan tehdä korotettu poisto verovuosina 2021-2023, sillä lakia ei sovelleta enää verovuonna 2024.

Lain voimassaolon päätyttyä, mahdollinen korotetun poiston kohteena olleen laitteen tai koneen poistamaton hankintameno siirtyy vähennettäväksi EVL 30 §:ssä säädetyllä tavalla, jolloin veropoiston suuruus saa olla enintään 25 % koko irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöksestä.

On hyvä huomioida, että myös koneen tai laitteen luovutus- tai menetystilanteissa kyseisen koneen tai laitteen luovutushintaa tai vakuutuskorvausta käsitellään erillään muutoin yhteenlasketusta menojäännöksestä vuosien 2021-2023 ajan. Luovutushintaa tai vakuutuskorvausta ei tule vähentää EVL 30 §:n mukaisesta yhteenlasketusta menojäännöksestä.

Voimmeko olla jotenkin avuksi?

Alder & Soundilla on kokonaisvaltaista osaamista verotuksen eri osa-alueilta. Asiantuntijamme avustavat sekä antavat neuvontaa esimerkiksi veroilmoitusten laadinnassa sekä muissa verotuksellisissa kysymyksissä. Keskustelemme mielellämme lisää tarjoamistamme palveluista yrityksesi kannalta.


Kirjoittaja työskentelee perhe- ja kasvuyritysten erilaisten verotuksellisiin ja yhtiöoikeudellisiin toimeksiantoihin erikoistuneena asiantuntijana vero- ja lakipalveluissamme (Tax & Legal Services).