Hae sivustolta

Yritysvastuu pk-sektorilla

Suurten yritysten varmistaessa toimitusketjujensa vastuullisuutta, vaatimukset tulevat osaksi arkea myös pk-sektorilla. Vastuullisuuden keskiössä on yrityksen ydinliiketoiminta ja sen kestävyys.

Julkaistu 23.08.2023

Yritysvastuun merkitys nousee pk-sektorilla. Yritysvastuusta on tulossa yhä merkittävämpi menestystekijä ja kilpailuvaltti, kun sidosryhmät vaativat vastuullisuutta ja pakottava yritysvastuulainsäädäntö lisääntyy. Vaikka monet yritysvastuuta koskevista lainsäädäntöhankkeista kohdistuu ainakin alkuvaiheessa suuryrityksiin, myös pk-yritysten tulee olla valmiina muuttuvaan toimintaympäristöön.

Suurten yritysten varmistaessa toimitusketjujensa vastuullisuutta, vaatimukset vastuullisuudesta tulevat osaksi arkea myös pk-sektorilla. Vastuullisuus on jo kiinteä osa myös rahoituksen saamista, ja lisäksi työntekijät edellyttävät työnantajiltaan vastuullisuutta. Enää ei siis ole kyse siitä, halutaanko vastuullista liiketoimintaa edistää, vaan vastuullisuudesta on tullut liiketoiminnan edellytys yrityksen koosta riippumatta.

Vastuullisuuspuheesta konkretiaan

Arvot luovat pohjan yritysvastuulle ja sen johtamiselle. Arvopuhe voi kuitenkin tehdä vastuullisuudesta hieman etäisen ja abstraktin, kun resursseja on vähän ja fokus on liiketoiminnan arjessa. Myös vastuullisuuteen liittyvä informaatiotulva luo omat haasteensa. Vastuullisuutta leimaakin ajoittain konkretian puute, eikä vastuullisuuden merkitys omassa toiminnassa välttämättä näy kovin selkeänä.

Yritysvastuusta tulee kuitenkin konkreettisempi, kun keskiöön asetetaan oma liiketoiminta. Vastuullisuustyön voi aloittaa esimerkiksi kysymällä 1) mitä teemme, 2) millaisia vaikutuksia toiminnallamme on ja 3) millaisia positiivisia muutoksia voimme saada aikaan. Keskeisiä sidosryhmiä kuulemalla ja olennaiseen keskittymällä pääsee hyvin alkuun. Näin vastuullisuustyön saa myös linkitettyä suoraan osaksi ydinliiketoimintaa, työntekijöiden osallistamista ja asiakkuuksien kehittämistä.

Johdon ymmärrys vastuullisuudesta ja sen liitoksista omaan liiketoimintaan ja päätöksentekoon on keskeistä, jotta vastuullisuus muuttuisi sanoista teoiksi. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon, että erilaisten vastuullisuussuunnitelmien- ja tavoitteiden toteutumisen tueksi tulee asettaa seurannan mekanismeja ja mittareita sekä johdon palkitsemisen elementtejä.

Varaudu muuttuvaan toimintaympäristöön

Yritysvastuuta koskeva pakollinen lainsäädäntö lisääntyy lähivuosina. Yritysvastuuta koskevien säädöshankkeiden keskeinen tavoite on yritystoiminnan vaikutusten tunnistaminen arvoketjut huomioon ottaen sekä kielteisten vaikutusten pienentäminen. Vaikka monien lainsäädäntöhankkeiden velvoitteet kohdistuvat ainakin alkuvaiheessa suurempiin yrityksiin, useat velvoitteet siirtyvät porrastetusti myös pienempiin yrityksiin, ja toimitusketjujen kautta vaikutukset pk-sektorille näkyvät käytännössä jo tällä hetkellä.

Toimitusketjuissa pysyminen ja niihin pääseminen linkittyykin yhä vahvemmin vastuullisuuteen. OP-Ryhmän suuryritystutkimuksen mukaan yli 80 % tutkimukseen vastanneista suuryrityksistä kokee painetta tiukentaa tai uudistaa alihankintaketjuaan vastuullisuussitoumusten takia. Lisäksi yli 40 % vastaajista on jo joutunut vaihtamaan alihankkijoitaan tai toimittajiaan vastuullisuusvaatimusten takia, ja yli 45 % aikoo vaihtaa alihankkijoita tai toimittajia vastuullisuustavoitteiden täyttämiseksi. Vastuullisuudesta onkin tulossa keskeinen tekijä pk-yritysten kilpailukyvylle.

Toimitusketjuissa toimivien pk-yritysten tulee ottaa yritysvastuu haltuun kokonaisvaltaisesti. Yritysvastuun keskiössä on ollut pitkään ymmärrettävistä syistä ympäristökysymykset, mutta yritysvastuu on ympäristökysymyksiä laajempi kokonaisuus. OP-Ryhmän suuryritystutkimuksesta käykin ilmi, että sosiaalinen vastuu on noussut ympäristökysymysten rinnalle suuryritysten agendalla. Tätä tukee myös esimerkiksi Academic Workin tutkimustulokset siitä, että yhdenvertaisuus, ihmislähtöinen johtaminen ja työkulttuuri ovat keskeisiä tekijöitä työntekijöistä kilpaillessa.

Toimitusketjuissa pysymisen ja kilpailukyvyn säilyttämisen lisäksi vastuullisuus linkittyy pk-sektorilla vahvasti myös rahoittajien ja sijoittajien vaatimuksiin, koska liiketoiminnan vastuuttomuus ja kestämättömyys ovat rahoittajille riskejä. Jos taas yritys toimii kuluttajaliiketoiminnassa, asiakkaiden muuttuvat toiveet ja odotukset edellyttävät yrityksiltä reagointia. Vastuullisuus tulee siten nähdä kokonaisvaltaisesti ja eri sidosryhmät huomioon ottaen.

Miten vastuullisuustyössä päästään alkuun?

Yritysvastuutyön tulee lähteä yrityksen omista lähtökohdista. Kaavamaisten ratkaisujen sijaan vastuullisuuden keskiöön tulee ottaa yrityksen ydinliiketoiminta ja sen kestävyys. Yritysten tulee koosta riippumatta tunnistaa liiketoiminnan vaikutukset ympäristöön, yhteiskuntaan, työntekijöihin ja eri sidosryhmiin. Tarkastelun keskiössä tulee olla liiketoiminnan olennaiset vaikutukset, ja tarkastelun tulee kattaa arvoketju alusta loppuun.

Pitkän aikavälin yritysvastuutyön perustaksi on suositeltavaa laatia eri sidosryhmät huomioon ottava yritysvastuukartoitus. Kartoituksen laatimiseen ei ole yhtä oikeaa kaavaa, mutta keskeistä on, että kartoituksen lopputuloksena muodostuu ymmärrys siitä, millaisia vaikutuksia liiketoiminnalla on, miten negatiivisia vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, millaisia vastuullisuusriskejä toimintaan liittyy, onko liiketoiminta linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja mitä positiivisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia yritysvastuu luo liiketoiminnalle. Kartoituksen tulosten perusteella voidaan rakentaa pitkän aikavälin vastuullisuussuunnitelmia- ja tavoitteita sekä suunnitella, miten yritysjohto ja koko organisaatio sitoutetaan tavoitteiden toteuttamiseen.

Vaikka vastuullisuuspuhe voi tuntua abstraktilta ja informaation määrä hengästyttävältä, keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan ja sen vastuullisuuteen selkeyttää tilannetta ja luo pohjan aidolle yritysvastuulle. Koska vastuullisuus on menestystekijä, työ vastuullisemman liiketoiminnan edistämiseksi kannattaa aloittaa jo tänään. 

Haluamme olla avuksi!

Alderilla on kokonaisvaltaista osaamista yrityksiä koskevan verotusasioiden ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.

Suositeltua sinulle

Webinaaritallenne

Webinaarissa käydään läpi pk-yritysten kannalta tärkeimmät yritysvastuuta säätelevät lakihankkeet ja niiden heijastuminen arvoketjuissa toimiviin pk-yrityksiin. Annamme vinkkejä myös vastuullisuustyön aloittamiseen!

Katso tallenne