Hae sivustolta

Hyödynnä tutkimus- ja kehittämistoiminnan uusi verokannustin

Tässä blogissa tarkastelemme uutta tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennystä (T&K) sekä siihen liittyvää Verohallinnon ohjeistusta. 

Katri Sorsavirta

Julkaistu 08.11.2023

Tiesitkö, että verovuodesta 2023 alkaen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyy täysin uusi verokannustin? Yritykset voivat parhaimillaan saada jopa 1.000.000 euron lisävähennyksen verotuksessaan ja säästää 200.000 euroa veronmaksussa. Tätä mahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä. 

Tässä blogissa tarkastelemme uutta tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennystä (T&K) sekä siihen liittyvää Verohallinnon ohjeistusta. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennys pähkinänkuoressa

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) yhdistelmävähennyksen voivat tehdä verovuodesta 2023 alkaen kaikki Suomessa toimivat yritykset, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta. Yrityksen koolla tai toimialalla ei ole merkitystä.  Vähennyksen teon edellytyksenä on, että tutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy yrityksen omaan elinkeinotoimintaan. Yhdistelmävähennys muodostuu kahdesta osasta.

Yleinen lisävähennys:

Yleisen lisävähennyksen määrä on 50 % T&K vähennykseen oikeuttavista palkka- ja ostopalvelumenoista.

Verovuosikohtainen vähimmäismäärä vähennykselle on 5.000 euroa ja enimmäismäärä on 500.000 euroa.

Yritykset voivat tehdä vähennyksen ensimmäisen kerran verovuonna 2023.

Ylimääräinen lisävähennys:

Ylimääräisen lisävähennyksen määrä on 45 % edellisvuodesta kasvaneista T&K vähennykseen oikeuttavista palkka- ja ostopalvelumenoista.

Vähennys voidaan tehdä, jos T&K-menot ovat kasvaneet edelliseen verovuoteen verrattuna.

Verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500.000 euroa, ei vähimmäismäärää.

Yritykset voivat tehdä vähennyksen ensimmäisen kerran verovuonna 2024.

Mitä tarkoitetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla?

Vähennykseen oikeuttavalla tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka on luovaa, systemaattista ja sillä tavoitellaan jotain olennaisesti uutta. Toiminnalla voidaan tavoitella esimerkiksi uutta tuotetta, palvelua tai prosessia. Myös olemassa olevien tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämiseen voi liittyä olennaisesti uutta, kun esimerkiksi pyritään muuttamaan tuote, palvelu tai prosessi olennaisesti paremmaksi tai toisenlaiseksi. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa puolestaan ei ole esimerkiksi rutiiniluonteinen tuotteiden, palveluiden tai toiminnan kehittäminen. Riippuen toiminnan tarkoituksesta saattaa sama toiminta tietyssä tilanteessa olla tulkittavissa tutkimus- ja kehittämistoiminnaksi, mutta taas toisessa tilanteessa ei.

Systemaattisella tarkoitetaan tässä kohdin sitä, että toiminnalle on asetettu tavoite, työ tehdään suunnitelmallisesti ja toiminnan toteutusta seurataan. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa voidaan tehdä nimenomaisissa tutkimushankkeissa tai projekteissa, mutta hankkeen tarkkarajainen yksilöiminen ei kuitenkaan ole lisävähennysten saamisen kannalta välttämätöntä, mikäli laajempi, jatkuva tutkimustoiminta on selkeästi systemaattista. 

Mistä menoista vähennyksen saa tehdä?

Vähennyksen saa tehdä sekä yrityksen oman henkilökunnan palkkamenoista että ostetuista alihankintamenoista, mitkä kohdentuvat yrityksen omaan T&K- toimintaan. Vähennykseen oikeuttavien ostettujen palveluiden kirjo voi olla hyvin laaja. Pääasia on, että menojen perusteena on ulkopuolisen henkilöstön tuottama palvelu, kuten esimerkiksi ohjelmointi- tai konsultointipalvelu.

Vähennykseen oikeuttavien menojen määrä lasketaan seuraavasti:

+ Oman henkilöstön tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkat

+ Ostetut tutkimus- ja kehittämistoiminnan palvelut

= Yhdistelmävähennykseen oikeuttavat menot yhteensä

Yleinen lisävähennyksen määrä (50 %) lasketaan menojen yhteismäärän perusteella ja ylimääräinen lisävähennys (45 %) menojen yhteismäärän lisääntymisen perusteella.

Kenellä on vähennysoikeus?

Lisävähennyksen voi tehdä vain se yritys, jonka elinkeinotoimintaan kyseinen tutkimus- tai kehittämistoiminta liittyy. Mikäli tutkimus- ja kehittämistoiminta on konsernissa keskitetty yhteen yhtiöön, saa vähennyksen tehdä vain se taho kenen tosiasialliseen liiketoimintaan tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta liittyy. 

Miten vähennystä haetaan?

Yhdistelmävähennystä tulee vaatia yrityksen veroilmoituksella (pääverolomake 6B sekä liitelomake 67Y).Tämän lisäksi veroilmoitukseen tulee laatia vapaamuotoinen selvitys, jossa kuvataan yrityksen T&K-toimintaa, vähennyksen edellytysten täyttymisestä sekä menoja, joista vähennystä vaaditaan. 

Vaikka laki tuli voimaan 1.1.2023 saa lisävähennyksen tehdä täysimääräisesti verovuodesta 2023 alkaen. Eli jos yrityksen tilikausi esimerkiksi päättyi 30.9.2023 voi yritys tehdä lisävähennyksen 31.1.2024 jätettävällä veroilmoituksellaan. 

Mikäli yritykselle on epäselvää täyttyykö tutkimus- ja kehittämistoiminnalle asetetut edellytykset suosittelemme hakemaan asiasta ennakkoratkaisua jo hyvissä ajoin ennen veroilmoituksen määräpäivää.  

Esimerkkejä T&K yhdistelmävähennyksen veroedusta


Esimerkki 1 

Startup yritys A Oy:lle on verovuonna 2023 syntynyt yhteensä 8.000 euroa tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoja ja vastaavasti 50.000 euroa verovuonna 2024.

Verovuosi 2023

Verovuodelle 2023 kohdistuvien menojen perusteella laskettava yleisen lisävähennyksen määräksi muodostuisi 4.000 euroa (50 % x 8.000 euroa). Näin ollen menojen määrä ei ylitä yleisen lisävähennyksen verovuosikohtaista vähimmäismäärää 5.000 euroa, joten A Oy ei voi tehdä lisävähennystä verovuoden 2023 veroilmoituksellaan.

A Oy voi vähentää normaalisti 8.000 euron T&K-menot verotuksessaan.

Verovuosi 2024

Verovuodelle 2024 kohdistuvien menojen perusteella laskettava yleisen lisävähennyksen määräksi muodostuu 25.000 euroa (50 % x 50.000 euroa), minkä A Oy voi vähentää verovuoden 2024 veroilmoituksellaan. 

Yleisen lisävähennyksen lisäksi A Oy voi verovuonna 2024 tehdä ylimääräisen lisävähennyksen lisääntyneiden T&K-menojen osalta. A Oy:n T&K-menot ovat lisääntyneet verovuonna 2024 yhteensä 42 000 euroa (50.000–8.000 euroa). Tästä menojen lisäyksestä A Oy voi tehdä ylimääräisen lisävähennyksen, joka on 18 900 euroa (0,45 x 42.000 euroa).  

Verovuonna 2024 A Oy voi siis vähentää normaalin 50.000 euron kulun lisäksi T&K-yhdistelmävähennyksenä 43.900 euroa.

Vinkki: Pienten ja kasvua tavoittelevien yritysten T&K-toiminnassa on hyvä jatkossa ottaa huomioon yhdistelmävähennyksen mahdollisuudet ja myös rajoitukset, kun suunnitellaan tulevia T&K hankkeita. Suositeltavaa on hyödyntää lisävähennykset verovuosittain ja huolehtia, että laissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja kynnysarvot ylittyvät. 


Esimerkki 2

Teknologiayritys B Oy:lla on kolmivuotinen tutkimushanke, josta sille on muodostunut henkilöstön palkkamenoja sekä konsulttimenoja seuraavasti:

▶ Verovuosi 2022 / 500.000 euroa
▶ Verovuosi 2023 / 1.200.000 euroa
▶ Verovuosi 2024 / 700.000 euroa.

Verovuosi 2022

Mahdollisuus tehdä yleinen lisävähennys koskee vasta verovuotta 2023, joten lisävähennystä ei voi tehdä. B Oy saa normaalisti vähentää 500.000 euron menot verotuksessaan.

Verovuosi 2023

B Oy:lle on muodostunut menoja 1.200.000 euroa, josta se saa tehdä 500.000 euron yleisen lisävähennyksen veroilmoituksellaan. Yleisen lisävähennyksen enimmäismäärä on 500.000 euroa, joten sitä enempää B Oy ei saa vähentää.

Ylimääräistä lisävähennystä ei voi tehdä vielä verovuonna 2023, vaikka T&K-menot ovatkin lisääntyneet edelliseen verovuoteen nähden. Näin ollen B Oy saa vähentää normaalisti 1.200.000 euron T&K-menot sekä 500.000 euron yleisen lisävähennyksen.

Verovuosi 2024

T&K menot ovat 700.000 euroa, josta B Oy saa tehdä 350.000 euron (50 % x 700.000) yleisen lisävähennyksen veroilmoituksellaan.

B Oy ei voi tehdä ylimääräistä lisävähennystä, sillä T&K-menot ovat pienentyneet edelliseen verovuoteen nähden. Näin ollen B Oy saa vähentää normaalisti 700.000 euron T&K-menot sekä 350.000 euron yleisen lisävähennyksen.

Vinkki: pitkien kehityshankkeiden ja suurien T&K menojen osalta on suositeltavaa suunnitella T&K-toimintojen laajuus ylivuotisesti ja pitkäjänteisesti, jotta T&K-yhdistelmävähennyksen kaikki veroedut olisivat käytettävissä.


Mitä erityistilanteita tulee ottaa huomioon?

Tutkimus- ja kehittämismenoihin liittyvän yhdistelmävähennyksen suunnittelussa tulee huomioida edellä kerrotun lisäksi seuraavat eristyis tilanteet: 

▶ Mikäli yritys on saanut julkista tukea T&K-toimintaan, ei tuen osalta voida hakea yhdistelmävähennystä. Tyypillisin esimerkki julkisesti tueata on esimerkiksi Business Finlandilta saatu tuki. 

▶ Yritysjärjestelytilanteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota minkä yhtiön menoista on kyse ja mikä yhtiö on oikeutettu yhdistelmävähennyksen tekoon. Erityisesti sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto sekä liiketoimintakauppa voivat vaikuttaa vähennyksen määrään. 

▶ Verolainsäädäntö mahdollistaa tutkimus- ja kehittämismenojen suhteellisen vapaan aktivoinnin ja poistamisen kahden tai useamman verovuoden aikana. Mikäli yritys päättää aktivoida T&K-menoja, tulee yhdistelmävähennyksen perusteena olevien menojen laskennan osalta huomioida minä verovuotena kyseisistä menoista voidaan vaatia yhdistelmävähennystä.  

▶ Mikäli yritys on osa konsernia ja se saa tai jakaa konserniavustusta, tulee verotettavan tulon laskennassa huomioida yhdistelmävähennyksen poikkeava laskentajärjestys verotettavan tulon laskennassa. Jatkossa yritykselle voi muodostua verotettavaa tuloa sekä vahvistettuja tappiota samana verovuotena.

Muista nämä

▶ Varmista, että yrityksessä harjoitettu tutkimus- ja kehittämistoiminta, minkä menoista vähennystä on tarkoitus hakea, pidetään laissa tarkoitettuna tutkimus- ja kehittämistoimintana. 

▶ Tarpeen mukaan toiminnan luonne on varmistettava ennakkoratkaisuhakemuksella. 

▶ Laske vähennykseen oikeuttavat menot verovuosittain. Tarpeen mukaan määrittele oikea jakoavain esimerkiksi palkkakustannuksille. 

▶ Hae vähennystä veroilmoituksella ja laadi vapaamuotoinen selvitys vähennyksen perusteista ajoissa. 

▶ Vähennystä on vaadittava ennen verotuksen päättymistä! 

▶ Jälkikäteinen vaatiminen esimerkiksi oikaisuvaatimuksella ei ole mahdollista. 

▶ Varmista, että T&K vähennyslaskelma huomioi mahdolliset erityistilanteet. 

Suosittelemme jo hyvissä ajoin pohtimaan verovuoden 2023 mahdollisuudet ja varmistumaan siitä, että edellytyksen vähennyksen teolle täyttyvät.   

Haluamme olla avuksi!

Me Alderilla haluamme auttaa sinua ja yritystäsi kaikissa kotimaista yritysverotusta koskevissa verokysymyksissä. Meihin voit olla yhteydessä myös, jos kartoitat vaihtoehtoja yrityksesi tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestämiselle.

Meillä on kokonaisvaltaista osaamista eri kokoisten yritysten verokysymyksistä ja -suunnittelusta sekä verotuksen ja juridiikan eri osa-alueilta. Avustamme ja autamme yrityksiä ja yksityishenkilöitä asiakaslähtöisesti löytämään tilanteen kannalta parhaat ratkaisut ottamalla huomioon muuttuvan sääntelyn ja ajankohtaisen oikeuskäytännön.

Miten me voisimme olla sinulle avuksi? Lue lisää palveluistamme.